Izvještaj o radu 2019. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2019. : IZVJEŠTAJ O RADU 2019

O nama

Udruga invalida rada Virovitica od svog osnutka 1971. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom.
Najvažnije aktivnost Udruge invalida rada Virovitica su:

 

Područe djelovanja, ciljevi i djelatnost organizacije

Područje djelovanja Udruge invalida rada i ostalih osi je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom.

 • propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i
  ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.
 • Pružanje usluga koje zbog specifičnosti ne pruža nitko u sustavu, a od egzistencijalne su
  važnosti za invalida rada i ostale osi.
 • Pružanje usluga pravnog savjetovanja preko Hrvatskog saveza invalida rada kako bi osnažili članstvo za kvalitetnije i veće uloge u društvenoj zajednici.
 • Osnaživanje i poticanje invalida rada i ostalih osi na sposobnost uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za punu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osi.
 • Razvijanje socijalnog poduzetništva i inovativnih oblika zapošljavanja invalida rada i ostalih osi.
 • Autonomija invalida rada i ostalih osi kao korisnika društvenih i socijalnih usluga

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osi su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

Socijalne usluge:

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

Humanitarna pomoć:

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Djelatnosti kojima se postižu ciljevi organizacije su:

 • usmjerava i usklađuje aktivnosti uz suradnju sa drugim udrugama i općinama i županiji ili više županija gdje rade invalidi rada i ostale OSI i predlaže akciju od zajedničkog interesa,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, a preko Saveza i državnih tijela u razrješavanju problematike invalida uopće.
 • Surađuje sa centrom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovo osamostaljenje i zapošljavanje.
 • Zalaže se za prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na spol, dob, naciju, boju, intelektualnu sposobnost.
 • surađuje sa županijskim povjerenstvom za zaštitu ravnopravnosti spolova,kao i na izjednačavanju prava i mogućnosti po pitanju ravnopravnosti spolova invalidnih osoba.
 • organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada i ostale OSI, članove obitelji i invalide uopće.
 • Organizira i potiče športske i rekreacijske aktivnosti radi očuvanja zdravlja kao i organizirani odmor za invalide rada i ostale OSI,
 • Organizira zapošljavanje radi pružanja socijalnih usluga u zajednici invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom,te starim i nemoćnim osobama.
 • Potiče i organizira klubove invalida rada i ostalih osi
 • Organizira pravna i edukacijska stručna predavanja o zdravlju i zdravom načinu života.
 • Potiče, nabavlja i raspoređuje humanitarnu pomoć za invalide rada i ostale OSI,
 • Sudjeluje u akcijama obilježavanja Svjetskog i Međunarodnog dana invalida (3. prosinac), te potiče kulturne aktivnosti i prigodne manifestacije invalida,
 • Napisima, člancima i na drugi načina surađuje u glasilu Saveza «INFORMACIJE» ,kao i drugim publikacijama vezanima za problematiku invalida rada.
 • Uspostavlja i razvija suradnju samostalno ili putem Saveza i drugih invalida kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a koje su članice FIMITIC-a,
 • Obvezno vodi popis članova udruge,
 • Razmatra i rješava i sva ostala pitanja od interesa za invalide rada i ostale OSI, i u skladu sa zaključcima skupštine i odredbama Statuta.
 • Pruža pomoć i podrške sukladno statutu

Rad Udruge invalida rada Virovitica određena je Statutom.
Tijela upravljanja Udruge su: Zbor članstva, Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovna Komisija.
Udruga invalida rada okuplja 169 aktivnih članova na sedam općina Virovitičko-podravske županije: Virovitica, Suhopolje, Pitomaća, Lukać, Špišić Bukovica, Gradina i Voćin (od kojih su tri od posebnog državnog interesa), od kojih je 76,15% muških osoba i 23,85% ženskih osoba.

Misija

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je osnovana u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom.
Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

Vizija

Vizija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za sve osobe s invaliditetom.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 • jednake mogućnosti
 • pristupačnost
 • jednakost između muškaraca i žena
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava
 • timski rad
 • profesionalnost i etičnost u radu

Analiza okruženja

Udruga invalida rada ui ostalih OSI Virovitica djeluje na području Grada Virovitice i šest općina. Općine na kojima djelujemo su: Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Pitomača, Špišić Bukovica. Geografski položaj našeg djelovanja je sjeveroistočna Slavonija. Grad Virovitica ima 21.291 stanovnika po popisu od 2011. godine. Općina Suhopolje ima po popisu iz 2011. godine 6.683 stanovnika i prostire se na 166,65 km², Gradina ima 3.850 stanovnika po popis iz 2011. godine i površina joj je 120,90 km², Voćin ima 2.382 stanovnika po popisu iz 201. godine i prostire se na površini od 295,948 km², Lukač ima 3.634 stanovnika po popisu iz 2011. godine i prostire se na površini 83,32 km ², Pitomaća ima 10.059 stanovnika po popisu iz 2011. godine i zauzima površinu od 158,14 km², Špišić Bukovica ima 4.221 stanovnika i zauzima prostor od 107,94 km². Virovitičko-podravska županija poznata je po proizvodnji uredskog namještaja skraćeno „TVIN“, proizvodnji šećera „Šećerana Virovitica“, proizvodnja keramike „KIO Orahovica“. Zadnja statistika HZZ-a je pokazala da na području Virovitičko-podravske županije na ukupan broj stanovnika ima 9,19% osoba s invaliditetom. Pristup u javne ustanove grada zadovoljava standarde Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Kulturni sadržaj u Gradu je zadovoljavajući, što se ne može reći za ostale općine. Javni prijevoz ne postoji ni u Gradu Virovitica, a ni u općinama na kojima djelujemo. Županija Virovitičko-podravska ima nekoliko sportskih dvorana u kojima je moguće organizirati rekreaciju i za osobe s invaliditetom.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, u Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenoga u siječnju 2012. godine, živi 518.081 osoba s invaliditetom od čega je 311.995 muškog spola (60,2%) i 206.086 (39,8%) ženskog spola (40,1), što čini oko 12,1% ukupnog stanovništva u RH. Na području Virovitičko-podravske županije, po statistici HZZ-a, ima 9,19% osoba s invaliditetom od kojih su 6,09 % muške osobe, a 3,10% su ženske osobe.

Strateški i specifični ciljevi 2017. – 2020.

 

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada Virovitice su područja organizacijskog razvoja za slijedeće razdoblje, a odnose se na prikupljanje sredstava za rad s naglaskom na povećanje broja zaposlenih.
Kvalitetu rada će pratiti kroz sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO.

1. Rad sa članovima Udruge invalida rada Virovitica

1.1. Organizirati druženja u prostorijama Udruge
1.2. Organiziranje edukativnih, kreativnih, sportskih, kulturnih i informatičkih radionica,
1.3. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

2. Zalaganje za ravnopravan društveni status žena s invaliditetom

2.1. Educirati žene s invaliditetom o njihovim pravima
2.2. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

3. Unaprijediti i kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete

3.1. Unaprijediti rad Predsjedništva
3.2. Unaprijediti izvršnu razinu upravljanja Udrugom

4. Pokrenuti program socijalnog poduzetništva i osigurati samoodrživost organizacije

4.1. Izraditi poslovni plan pružanja usluga i prodaje proizvoda udruge
4.2. Razviti strategiju partnerskih odnosa

5. Razvijati i pružati socijalne usluge za djecu i odrasle

5.1. Razvijati i pružati usluge savjetovanja i edukacije za članove

6. Senzibilizacija javnosti i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u RH

6.1. Pružati usluge savjetovanja o pravima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom (seminari, radionice, web, tiskani materijali…)
6.2. Suradnja s medijima

Izvještaj o radu 2019. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2019. : IZVJEŠTAJ O RADU 2019

O nama

Udruga invalida rada Virovitica od svog osnutka 1971. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom.
Najvažnije aktivnost Udruge invalida rada Virovitica su:

 

Područe djelovanja, ciljevi i djelatnost organizacije

Područje djelovanja Udruge invalida rada i ostalih osi je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom.

 • propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i
  ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.
 • Pružanje usluga koje zbog specifičnosti ne pruža nitko u sustavu, a od egzistencijalne su
  važnosti za invalida rada i ostale osi.
 • Pružanje usluga pravnog savjetovanja preko Hrvatskog saveza invalida rada kako bi osnažili članstvo za kvalitetnije i veće uloge u društvenoj zajednici.
 • Osnaživanje i poticanje invalida rada i ostalih osi na sposobnost uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za punu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osi.
 • Razvijanje socijalnog poduzetništva i inovativnih oblika zapošljavanja invalida rada i ostalih osi.
 • Autonomija invalida rada i ostalih osi kao korisnika društvenih i socijalnih usluga

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osi su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

Socijalne usluge:

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

Humanitarna pomoć:

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Djelatnosti kojima se postižu ciljevi organizacije su:

 • usmjerava i usklađuje aktivnosti uz suradnju sa drugim udrugama i općinama i županiji ili više županija gdje rade invalidi rada i ostale OSI i predlaže akciju od zajedničkog interesa,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, a preko Saveza i državnih tijela u razrješavanju problematike invalida uopće.
 • Surađuje sa centrom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovo osamostaljenje i zapošljavanje.
 • Zalaže se za prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na spol, dob, naciju, boju, intelektualnu sposobnost.
 • surađuje sa županijskim povjerenstvom za zaštitu ravnopravnosti spolova,kao i na izjednačavanju prava i mogućnosti po pitanju ravnopravnosti spolova invalidnih osoba.
 • organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada i ostale OSI, članove obitelji i invalide uopće.
 • Organizira i potiče športske i rekreacijske aktivnosti radi očuvanja zdravlja kao i organizirani odmor za invalide rada i ostale OSI,
 • Organizira zapošljavanje radi pružanja socijalnih usluga u zajednici invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom,te starim i nemoćnim osobama.
 • Potiče i organizira klubove invalida rada i ostalih osi
 • Organizira pravna i edukacijska stručna predavanja o zdravlju i zdravom načinu života.
 • Potiče, nabavlja i raspoređuje humanitarnu pomoć za invalide rada i ostale OSI,
 • Sudjeluje u akcijama obilježavanja Svjetskog i Međunarodnog dana invalida (3. prosinac), te potiče kulturne aktivnosti i prigodne manifestacije invalida,
 • Napisima, člancima i na drugi načina surađuje u glasilu Saveza «INFORMACIJE» ,kao i drugim publikacijama vezanima za problematiku invalida rada.
 • Uspostavlja i razvija suradnju samostalno ili putem Saveza i drugih invalida kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a koje su članice FIMITIC-a,
 • Obvezno vodi popis članova udruge,
 • Razmatra i rješava i sva ostala pitanja od interesa za invalide rada i ostale OSI, i u skladu sa zaključcima skupštine i odredbama Statuta.
 • Pruža pomoć i podrške sukladno statutu

Rad Udruge invalida rada Virovitica određena je Statutom.
Tijela upravljanja Udruge su: Zbor članstva, Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovna Komisija.
Udruga invalida rada okuplja 169 aktivnih članova na sedam općina Virovitičko-podravske županije: Virovitica, Suhopolje, Pitomaća, Lukać, Špišić Bukovica, Gradina i Voćin (od kojih su tri od posebnog državnog interesa), od kojih je 76,15% muških osoba i 23,85% ženskih osoba.

Misija

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je osnovana u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom.
Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

Vizija

Vizija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za sve osobe s invaliditetom.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 • jednake mogućnosti
 • pristupačnost
 • jednakost između muškaraca i žena
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava
 • timski rad
 • profesionalnost i etičnost u radu

Analiza okruženja

Udruga invalida rada ui ostalih OSI Virovitica djeluje na području Grada Virovitice i šest općina. Općine na kojima djelujemo su: Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Pitomača, Špišić Bukovica. Geografski položaj našeg djelovanja je sjeveroistočna Slavonija. Grad Virovitica ima 21.291 stanovnika po popisu od 2011. godine. Općina Suhopolje ima po popisu iz 2011. godine 6.683 stanovnika i prostire se na 166,65 km², Gradina ima 3.850 stanovnika po popis iz 2011. godine i površina joj je 120,90 km², Voćin ima 2.382 stanovnika po popisu iz 201. godine i prostire se na površini od 295,948 km², Lukač ima 3.634 stanovnika po popisu iz 2011. godine i prostire se na površini 83,32 km ², Pitomaća ima 10.059 stanovnika po popisu iz 2011. godine i zauzima površinu od 158,14 km², Špišić Bukovica ima 4.221 stanovnika i zauzima prostor od 107,94 km². Virovitičko-podravska županija poznata je po proizvodnji uredskog namještaja skraćeno „TVIN“, proizvodnji šećera „Šećerana Virovitica“, proizvodnja keramike „KIO Orahovica“. Zadnja statistika HZZ-a je pokazala da na području Virovitičko-podravske županije na ukupan broj stanovnika ima 9,19% osoba s invaliditetom. Pristup u javne ustanove grada zadovoljava standarde Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Kulturni sadržaj u Gradu je zadovoljavajući, što se ne može reći za ostale općine. Javni prijevoz ne postoji ni u Gradu Virovitica, a ni u općinama na kojima djelujemo. Županija Virovitičko-podravska ima nekoliko sportskih dvorana u kojima je moguće organizirati rekreaciju i za osobe s invaliditetom.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, u Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenoga u siječnju 2012. godine, živi 518.081 osoba s invaliditetom od čega je 311.995 muškog spola (60,2%) i 206.086 (39,8%) ženskog spola (40,1), što čini oko 12,1% ukupnog stanovništva u RH. Na području Virovitičko-podravske županije, po statistici HZZ-a, ima 9,19% osoba s invaliditetom od kojih su 6,09 % muške osobe, a 3,10% su ženske osobe.

Strateški i specifični ciljevi 2017. – 2020.

 

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada Virovitice su područja organizacijskog razvoja za slijedeće razdoblje, a odnose se na prikupljanje sredstava za rad s naglaskom na povećanje broja zaposlenih.
Kvalitetu rada će pratiti kroz sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO.

1. Rad sa članovima Udruge invalida rada Virovitica

1.1. Organizirati druženja u prostorijama Udruge
1.2. Organiziranje edukativnih, kreativnih, sportskih, kulturnih i informatičkih radionica,
1.3. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

2. Zalaganje za ravnopravan društveni status žena s invaliditetom

2.1. Educirati žene s invaliditetom o njihovim pravima
2.2. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

3. Unaprijediti i kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete

3.1. Unaprijediti rad Predsjedništva
3.2. Unaprijediti izvršnu razinu upravljanja Udrugom

4. Pokrenuti program socijalnog poduzetništva i osigurati samoodrživost organizacije

4.1. Izraditi poslovni plan pružanja usluga i prodaje proizvoda udruge
4.2. Razviti strategiju partnerskih odnosa

5. Razvijati i pružati socijalne usluge za djecu i odrasle

5.1. Razvijati i pružati usluge savjetovanja i edukacije za članove

6. Senzibilizacija javnosti i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u RH

6.1. Pružati usluge savjetovanja o pravima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom (seminari, radionice, web, tiskani materijali…)
6.2. Suradnja s medijima

Strateški plan 2017. – 2020.

Strateški plan Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za razdoblje 2017. – 2020. godine možete skinuti u PDF formatu: Starteški plan 2017. – 2020.

O nama

Udruga invalida rada Virovitica od svog osnutka 1971. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom.
Najvažnije aktivnost Udruge invalida rada Virovitica su:

 

Područe djelovanja, ciljevi i djelatnost organizacije

Područje djelovanja Udruge invalida rada i ostalih osi je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom.

 • propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i
  ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.
 • Pružanje usluga koje zbog specifičnosti ne pruža nitko u sustavu, a od egzistencijalne su
  važnosti za invalida rada i ostale osi.
 • Pružanje usluga pravnog savjetovanja preko Hrvatskog saveza invalida rada kako bi osnažili članstvo za kvalitetnije i veće uloge u društvenoj zajednici.
 • Osnaživanje i poticanje invalida rada i ostalih osi na sposobnost uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za punu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osi.
 • Razvijanje socijalnog poduzetništva i inovativnih oblika zapošljavanja invalida rada i ostalih osi.
 • Autonomija invalida rada i ostalih osi kao korisnika društvenih i socijalnih usluga

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osi su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

Socijalne usluge:

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

Humanitarna pomoć:

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Djelatnosti kojima se postižu ciljevi organizacije su:

 • usmjerava i usklađuje aktivnosti uz suradnju sa drugim udrugama i općinama i županiji ili više županija gdje rade invalidi rada i ostale OSI i predlaže akciju od zajedničkog interesa,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, a preko Saveza i državnih tijela u razrješavanju problematike invalida uopće.
 • Surađuje sa centrom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovo osamostaljenje i zapošljavanje.
 • Zalaže se za prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na spol, dob, naciju, boju, intelektualnu sposobnost.
 • surađuje sa županijskim povjerenstvom za zaštitu ravnopravnosti spolova,kao i na izjednačavanju prava i mogućnosti po pitanju ravnopravnosti spolova invalidnih osoba.
 • organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada i ostale OSI, članove obitelji i invalide uopće.
 • Organizira i potiče športske i rekreacijske aktivnosti radi očuvanja zdravlja kao i organizirani odmor za invalide rada i ostale OSI,
 • Organizira zapošljavanje radi pružanja socijalnih usluga u zajednici invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom,te starim i nemoćnim osobama.
 • Potiče i organizira klubove invalida rada i ostalih osi
 • Organizira pravna i edukacijska stručna predavanja o zdravlju i zdravom načinu života.
 • Potiče, nabavlja i raspoređuje humanitarnu pomoć za invalide rada i ostale OSI,
 • Sudjeluje u akcijama obilježavanja Svjetskog i Međunarodnog dana invalida (3. prosinac), te potiče kulturne aktivnosti i prigodne manifestacije invalida,
 • Napisima, člancima i na drugi načina surađuje u glasilu Saveza «INFORMACIJE» ,kao i drugim publikacijama vezanima za problematiku invalida rada.
 • Uspostavlja i razvija suradnju samostalno ili putem Saveza i drugih invalida kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a koje su članice FIMITIC-a,
 • Obvezno vodi popis članova udruge,
 • Razmatra i rješava i sva ostala pitanja od interesa za invalide rada i ostale OSI, i u skladu sa zaključcima skupštine i odredbama Statuta.
 • Pruža pomoć i podrške sukladno statutu

Rad Udruge invalida rada Virovitica određena je Statutom.
Tijela upravljanja Udruge su: Zbor članstva, Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovna Komisija.
Udruga invalida rada okuplja 169 aktivnih članova na sedam općina Virovitičko-podravske županije: Virovitica, Suhopolje, Pitomaća, Lukać, Špišić Bukovica, Gradina i Voćin (od kojih su tri od posebnog državnog interesa), od kojih je 76,15% muških osoba i 23,85% ženskih osoba.

Misija

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je osnovana u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom.
Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

Vizija

Vizija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za sve osobe s invaliditetom.

Vrijednosti i principi djelovanja

 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 • jednake mogućnosti
 • pristupačnost
 • jednakost između muškaraca i žena
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava
 • timski rad
 • profesionalnost i etičnost u radu

Analiza okruženja

Udruga invalida rada ui ostalih OSI Virovitica djeluje na području Grada Virovitice i šest općina. Općine na kojima djelujemo su: Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Pitomača, Špišić Bukovica. Geografski položaj našeg djelovanja je sjeveroistočna Slavonija. Grad Virovitica ima 21.291 stanovnika po popisu od 2011. godine. Općina Suhopolje ima po popisu iz 2011. godine 6.683 stanovnika i prostire se na 166,65 km², Gradina ima 3.850 stanovnika po popis iz 2011. godine i površina joj je 120,90 km², Voćin ima 2.382 stanovnika po popisu iz 201. godine i prostire se na površini od 295,948 km², Lukač ima 3.634 stanovnika po popisu iz 2011. godine i prostire se na površini 83,32 km ², Pitomaća ima 10.059 stanovnika po popisu iz 2011. godine i zauzima površinu od 158,14 km², Špišić Bukovica ima 4.221 stanovnika i zauzima prostor od 107,94 km². Virovitičko-podravska županija poznata je po proizvodnji uredskog namještaja skraćeno „TVIN“, proizvodnji šećera „Šećerana Virovitica“, proizvodnja keramike „KIO Orahovica“. Zadnja statistika HZZ-a je pokazala da na području Virovitičko-podravske županije na ukupan broj stanovnika ima 9,19% osoba s invaliditetom. Pristup u javne ustanove grada zadovoljava standarde Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Kulturni sadržaj u Gradu je zadovoljavajući, što se ne može reći za ostale općine. Javni prijevoz ne postoji ni u Gradu Virovitica, a ni u općinama na kojima djelujemo. Županija Virovitičko-podravska ima nekoliko sportskih dvorana u kojima je moguće organizirati rekreaciju i za osobe s invaliditetom.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, u Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenoga u siječnju 2012. godine, živi 518.081 osoba s invaliditetom od čega je 311.995 muškog spola (60,2%) i 206.086 (39,8%) ženskog spola (40,1), što čini oko 12,1% ukupnog stanovništva u RH. Na području Virovitičko-podravske županije, po statistici HZZ-a, ima 9,19% osoba s invaliditetom od kojih su 6,09 % muške osobe, a 3,10% su ženske osobe.

Strateški i specifični ciljevi 2017. – 2020.

 

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada Virovitice su područja organizacijskog razvoja za slijedeće razdoblje, a odnose se na prikupljanje sredstava za rad s naglaskom na povećanje broja zaposlenih.
Kvalitetu rada će pratiti kroz sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO.

1. Rad sa članovima Udruge invalida rada Virovitica

1.1. Organizirati druženja u prostorijama Udruge
1.2. Organiziranje edukativnih, kreativnih, sportskih, kulturnih i informatičkih radionica,
1.3. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

2. Zalaganje za ravnopravan društveni status žena s invaliditetom

2.1. Educirati žene s invaliditetom o njihovim pravima
2.2. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

3. Unaprijediti i kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete

3.1. Unaprijediti rad Predsjedništva
3.2. Unaprijediti izvršnu razinu upravljanja Udrugom

4. Pokrenuti program socijalnog poduzetništva i osigurati samoodrživost organizacije

4.1. Izraditi poslovni plan pružanja usluga i prodaje proizvoda udruge
4.2. Razviti strategiju partnerskih odnosa

5. Razvijati i pružati socijalne usluge za djecu i odrasle

5.1. Razvijati i pružati usluge savjetovanja i edukacije za članove

6. Senzibilizacija javnosti i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u RH

6.1. Pružati usluge savjetovanja o pravima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom (seminari, radionice, web, tiskani materijali…)
6.2. Suradnja s medijima

SWOT analiza

Snage

 • Brojno članstvo
 • Potencijalni korisnici socijalnih usluga
 • Senzibilizacija invalida rada i osoba s invaliditetom
 • Prepoznatljivost Udruge prema van
 • Dobar rad sa korisnicima
 • Zapošljavanje nezaposlenih
 • Suradnja s Hrvatskim savezom udruga invalida rada i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom

Mogućnosti

 • Partnerstvo s drugim organizacijama
 • Potrebe korisnika
 • Potencijali za buduće zapošljavanje
 • Razvoj prekogranične suradnje i razvijanje partnerskih odnosa sa susjedima (Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina)
 • Ostvarivanje sredstava iz EU fondova

Slabosti

 • Mali broj izvršitelja,
 • Ljudski kapaciteti
 • Nedovoljno financiranje
 • Velika dobna razlika između članova
 • Nedovoljan angažman članova

Prijetnje

 • Nove političke opcije i slabo razumijevanje problema OSI
 • nesigurno financiranje
 • neobjektivno ocjenjivanje projekata/programa
 • nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja
 • propisi
 • sve veći broj udruga
 • kriza u Hrvatskoj i nedostatak financija u budžetu (smanjenje novaca od strane MSPM i lokalne zajednice…)

Strateški plan

Strateški plan Udruge invalida rada Virovitica predstavljen je na sjednici Upravnog odbora 13. listopada 2016. godine, te je tom prilikom bilo prisutno sedam članova Upravnog odbora i jedan član Nadzorne komisije.
Strateški plan je usvojen na sjednici Upravnog odbora 13. listopada 2016. godine.

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content