Na temelju članka 20 stavka 1. alineja 5 Statuta Udruge invalida rada Skupština Udruge invalida rada na svojoj sjednici održanoj 30.04.2015. a sukladno odredbi članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština udruge invalida rada na sjednici održanoj 30.04.2015.godine donosi

STATUT

UDRUGE INVALIDA RADA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članka 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv i sjedište udruge, područja djelovanja udruge, zastupanje,ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovnaodgovornost članova, unutrašnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela udruge, imovina inačin raspolaganja s dobiti, prestanak udruge te postupak s imovinom u slučaju prestankaudruge, kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti udruge.

Članka 2.

Udruga invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u daljnjem tekstu: OSI), uskraćenom tekstu:Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica ( u daljnjem tekstu. Udruga)je socijalnohumanitarna, nestranačka, dobrovoljna i neprofitabilna udruga, koja okuplja invalide rada i ostale OSI u općinama Gradina, Lukač, Suhopolje,.Špišić Bukovica, Pitomača Voćin i grad Virovitica, u jedinstvenu udrugu u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa, prava i obveza u oblasti prevencije invalidnosti od osobnih i zajedničkih interesa.

Udruga je članica Hrvatskog Saveza Udruga invalida rada ( u daljnjem tekstu Savez) i preko istog i članica Međunarodne federacije invalida rada i civilnih invalida (Federation Interenacionalne des Multiles, des Invalides du Travail et des Invalides Civiles) FIMITIC sa sjedištem u Bonnu. Udruga se može udružiti i sa drugim invalidskim asocijacijama na području djelovanja Virovitičkopodravske županije, u ostvarivanju zajedničkih interesa za dobrobit invalida.

Udruga surađuje i sa sindikatima u ostvarivanju njihove uloge i zadaće u području zaštite invalida.

U Udruzi nije dopušteno diskriminacija s obzirom na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, narodnost, etničko i socijalno podrijetlo, imovinu, sindikalno članstvo, a posebno po vrsti i uzroku invalidnosti, te kršenje slobode i prava čovjeka i građanina.

Članak 3.

Udruga je pravna osoba, sa djelovanjem na području općina Gradina, Lukač Suhopolje, Špišić Bukovica, Pitomača,Voćina i grada Virovitice pod nazivom „UDRUGA INVALIDA RADA“ Sjedište udruge je u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića broj 9.

Udruga ima svoj pečat i štambilj. Pečat je okruglog oblika promjera 2,5 cm, u kojem na obodu utisnut naziv: Udruga invalida rada Virovitica, a u sredini pečata utisnut je znak pristupačnosti (invalid u kolicima).

Udrugu zastupa predsjednik ,u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, a u njihovom odsustvu član Predsjedništva ili tajnik koji nastupaju u okviru dobivenih ovlasti.

Članak 4.

Rad Udruge i njenih tijela je javan.

Javnost rada se osigurava izviješćem članstva i javnosti putem skupova, objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orijentaciji, godišnjem programom rada, izviješću zastupnika Udruge o radu i tijelima Saveza, te putem javnih priopćavanja (oglasna ploča, tisak, radio i televizija).

II.PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOST ORGANIZACIJE

Područje djelovanja Udruge invalida rada je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom

Članak 5.

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Članak 6.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

SOCIJANE USLUGE

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

HUMANITARNA POMOĆ

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 7.

Članovi udruge mogu biti:

 • redovni,
 • nominalni,
 • podupirući.

Redovnim članovima može postati osoba:

 • koja ostvaruje jedno od prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, po osnovi invaliditeta, neposredne opasnosti od nastanka invaliditeta, tjelesnog oštećenja ili tuđe njege i pomoći,
 • sa umanjenom radnom sposobnošću, koja je nastala kao posljedica nesreće na
 • radu, nesreće van rada, bolesti ili profesionalne bolesti ,
 • osobe sa utvrđenim tjelesnim oštećenjem
 • umirovljenici koji su mirovinu stekli s osnova invalidnosti (invalidski umirovljenici).

Nominalni članovi su osobe bez poslovne sposobnosti ili ograničenom poslovnom sposobnošću, isti mogu biti članovi Udruge, ali bez prava sudjelovanja u radu Tijela Udruge.

Podupirući članovi mogu biti osobe koje svojim radom mogu doprinositi unapređenju prevencije invalidnosti, rehabilitacije i zaštite, zapošljavanja invalida rada i ostalih OSI.

Udruga vodi opis svih svojih članova putem jedinstvene baza podataka članova.

Popis članova obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijkom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumom prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 8.

Članstvo udruge zasnovano je na osnovama dobrovoljnosti solidarnosti i jednakosti.

Članstvo prestaje istupanjem ili isključenjem .

Član ima pravo istupiti iz Udruge pismenim podneskom iz kojeg je vidljivo razlog istupanja.

Na dan istupanja iz članstva član je dužan podmiriti sve obaveze između člana i Udruge.

Danom istupanja iz članstva u Udruzi prestaju sva prava koja proizlaze iz Statuta udruge.

Članstvo u Udruzi prestaje isključenjem, kada se utvrđuje grubo narušavanje načela ovog Statuta.

Isključenje pokreće Stegovna komisija, a odluku donosi Predsjedništvo Udruge.

Protiv Odluke o isključenju može podnijeti pismeni prigovor – podnesak Skupštini koja donosi konačnu odluku.

Članstvo u Udruzi prestaje i neplaćanjem članarine u roku jedne (1) godine.

Članak 9.

Prava članova Udruge su:

 • da sudjeluje u radu Udruge i njezinih tijela,
 • da biraju i budu birani u tijela Udruge,
 • da sudjeluju na skupovima Udruge i da daju prijedloge i mišljenja o radu Udruge,
 • da bude pravovremeno obaviješteni o djelatnostima, stavovima i odlukama Udruge,
 • da koristi pomoć Udruge u razrješavanju osobnih problema nastalih zbog invalidnosti,
 • da iznosi sve probleme invalida rada i ostalih OSI bez obzira gdje je zaposlen (državna poduzeća, poduzeća d.d., ili privatni poslodavac),
 • da preko Udruge i sindikata traži zastupanje pred nadležnim tijelima kada su narušena pravna načela i pozitivni zakonski propisi.

Dužnosti članova Udruge su:

 • da provode i poštuju odluke tijela Udruge,
 • da se pridržavaju odredaba Statuta udruge,
 • da čuvaju imovinu, interese i ugled Udruge
 • da redovito plaćaju članarinu.

 

IV. USTROJ UDRUGE

Članak 10.

Udruga može osnovati svoje podružnice o općinama i gradu na području svog djelovanja, o čemu Odluku donosi Skupština.

Podružnice kao ustrojstveni oblik Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 11.

Članovi upravljaju Udrugom neposredno preko svojih izabranih zastupnika.

Članak 12.

Tijela Udruge su:

 • Skup članstva
 • Skupština
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Predsjedništvo
 • Nadzorni odbor
 • Stegovna komisija

 

SKUP ČLANSTVA

Članak 13.

Skup članstva čine svi članovi Udruge.

Skup članstva obavlja izbor zastupnika u Skupštinu prema utvrđenim kriterijima na bazi broja članova sa pojedine općine ili grada, na području djelovanja Udruge. Kriterij za izbor zastupnika utvrđuje skupština posebnom odlukom.

Skup članstva saziva predsjednik na temelju Odluke skupštine, ili predsjedništva najmanje jednom u četiri (4) godine.

Predsjednik mora sazvati Skup članstva ako to zahtijeva najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine.

Skup članstva punopravno odlučuje kada je prisutno najmanje 50% članova Udruge.

Ukoliko ne dođe potreban broj članova odgađa se trideset minuta i nakon toga, odluke se donose većinom glasova prisutnih članova i to aklamacijom (dizanjem ruke) .O načinu glasovanja odluku donosi Zbor većinom glasova prisutnih članova.

Skupom članstva rukovodi predsjednik Udruge.

Na zboru članstva podnosi se izvještaj o radu i razmatraju se smjernice za budući rad.

Članak 14.

Rad zastupnika u tijelima Udruge je dobrovoljan.

Članak 15.

Zastupniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran.

 • ako mu prestaje članstvo u Udruzi,
 • ako podnese ostavku,
 • ako je pravomoćnom presudom suda lišen poslovne sposobnosti,
 • ako ne izvršava obaveze i dužnosti zastupnika.

Način opoziva članova vrši se pod istima uvjetima pod kojim je biran.

Članak 16.

Član tijela Udruge može biti opozvan ako ne izvršava svoje obveze u članstvu Udruge (nedolazak na sjednice tijela Udruge i sl.)

Odluku o opozivu donosi tijelo koje ga je izabralo većinom glasova ukupnog broja članova tog tijela u pravilu javnim glasanjem.

Mandat novoizabranih članova nastavlja se na mandat opozvanih članova.

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo Udruge.

Skupštinu čini 15 zastupnika izabranih na Skupu članstva.

Skupštinu saziva predsjednik na temelju Odluke Predsjedništva najmanje

jednom godišnje.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu kada to zatraži jedna trećina (1/3) zastupnika Skupštine.

Datum održavanja sjednica skupštine i prijedloga dnevnog reda objavljuju se najmanje 8 dana prije zasjedanja Skupštine, ako nije hitno, u protivnom saziva Skupštinu telefonom hitno.

Članak 18.

Skupština na svojoj sjednici:

bira predsjednika i dopredsjednika a predsjednik predlaže Predsjedništvo od pet(5)članova iz redova zastupnika Skupštine,

Predsjednik je ujedno i predsjednik Skupštine.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna većina zastupnika od ukupnog broja članova Skupštine.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, osim kada se radi o usvajanju Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna za što je potrebna dvotrećinska većina (2/3) zastupnika Skupštine.

Članak 19.

Skupština obavlja i slijedeće poslove i zadatke:

 • usvaja izvještaj o radu,
 • usvaja godišnji plan i program rada,
 • razmatra i usvaja završni račun,
 • razmatra i usvaja izvještaj Nadzornog odbora,
 • donosi Statut, te njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjednika i dopredsjednika Udruge, Predjedništvo, Nadzorni odbori i Stegovnu komisiju,
 • razmatra aktivnosti iz područja rada Udruge,
 • odlučuje o obavljanju gospodarske i druge djelatnosti
 • odlučuje o žalbama protiv Odluke Predsjedništva,
 • odlučuje o dodjeli Priznanja,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

Članak 20.

Skupština može opozvati pojedine članove Predsjedništva Udruge, cijelo Predsjedništvo i prije isteka mandata ako utvrdi da je njihova djelatnost u suprotnosti sa ciljevima i djelatnostima Udruge.

U slučaju isteka mandata a najkasnije u roku od 30 dana Zbor članstva saziva Predsjednik ili jedan od članova Predsjedništva kojima je istekao mandat.

Do izbora u tijela Udruge u novom mandatu, funkciju obavljaju tijela kojima je istekao mandat.

PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 21.

Predsjednika i dopredsjednika Udruge bira Skupština iz redova izabranih članova u skupštinu

Udruge na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Ista osoba može se birati za predsjednika i dopredsjednika Udruge više puta uzastopno.

Članak 22.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Predsjedništva.

Predsjednik Udruge obavlja slijedeće poslove i zadatke, a iste zadatke obavlja i dopredsjednik u slučaju spriječenosti predsjednika:

 • saziva i rukovodi sjednicama Skupštine i Predsjedništva,
 • brine se o izvršavanju zaključaka i odluka Skupštine i Predsjedništva,
 • potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština i Predsjedništvo,
 • zastupa Udrugu,
 • organizira i vodi rad i poslovanje Udruge,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • podnosi Skupštini Udruge izviješće o rezultatima rada i poslovanjima Udruge,
 • zastupa Udrugu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, na čelu je stručne službe udruge i odlučuje o njezinim poslovima kao i sklapanju i prestanku ugovora o radu zaposlenika u stručnoj službi,
 • sklapa ugovore o izvođenju investicijskih radova, nabavci opreme, osnovnih sredstava i donosi odluku o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju osnovnih sredstava imovine, kada pojedinačna vrijednost ugovora o izvođenju investicijskih radova odnosno pojedinačna vrijednost opreme, osnovnih sredstava i imovine iznosi do iznosa utvrđene odlukom,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Predsjedništvo.

Za svoj rad predsjednik i dopredsjednik odgovorni su Skupštini i Predsjedništvu.

Članak 23.

Skupština Udruge može razriješiti predsjednika Udruge i prije isteka vremena na koje je izabran kada za to postoje opravdani razlozi:

 • grubo kršenje svoje dužnosti,
 • nesposobnosti za uredno obavljanje poslova Udruge,
 • postupanje suprotno propisima i općim aktima Udruge odnosno neizvršavanjem odluka Skupštine i Predsjedništva Udruge te nanošenjem veće štete Udruzi.

U slučaju razrješenja predsjednika Udruge sukladno stavku 1. ovog članka, na istoj sjednici Skupštine i pod istom točkom dnevnog reda mora se izabrati novi predsjednik Udruge.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 24.

Predsjedništvo je izvršno tijelo Udruge, koje obavlja poslove i zadaće između dvije sjednice Skupštine Udruge.

Članak 25.

Predsjedništvo broji 7 (sedam) članova, koji se biraju iz redova sastava Skupštine, a čine ga predsjednik, dopredsjednik i 5 (pet) članova.

Predsjednik je dužan sazvati Predsjedništvo:

 • kada to zatraži Nadzorni odbor,
 • kada to zatraži 1/3 (jedna trećina) članova Predsjedništva.

Predsjedništvo pravovaljano odlučuje ako je prisutna većina ukupnog broja članova Predsjedništva, a odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Predsjedništva.

Članak 26.

Predsjedništvo obavlja osobito ove poslove i zadatke:

 • provodi i razrađuje odluke i zaključke Skupštine te joj podnosi izviješće,
 • osniva svoje stalne i povremene komisije,
 • priprema i razmatra materijale za sjednicu Skupštine,
 • predlaže program rada, financijski plan prihoda i rashoda i zaključni račun Udruge,
 • obavlja imenovanje tajnika Udruge,
 • imenuje, razrješava i opoziva rukovoditelja Stručne službe ,
 • donosi odluku o radu i organizaciji Stručne službe,
 • odlučuje o načinu informiranja članstva,
 • odlučuje o visini članarine,
 • predlaže izmjene i dopune Statuta Udruge, te drugih općih akata iz nadležnosti Skupštine,
 • organizira davanje besplatne pravne pomoći članovima Udruge i članovima njihove obitelji,
 • imenuje, razrješava i opoziva predstavnika u Skupštinu Hrvatskog saveza invalida rada i druge institucije
 • obavlja i druge poslove od interesa za invalide rada i ostale OSI a u skladu sa odlukama Skupštine i odredbama ovog Statuta.
 • odlučuje o priznanjima i nagradama

 

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

Nadzorni odbor sastavljen je od 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika, koji ne mogu biti članovi Predsjedništva.

Članovi Nadzornog odbora ne moraju biti i članovi Skupštine.

Članove Nadzornog odbora i zamjenika bira Skupština, a za svoj rad odgovorni su Skupštini.

Nadzorni odbor između sebe bira predsjednika.

Nadzorni odbor vrši slijedeće poslove:

 • obavlja nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Udruge,
 • nadzire primjenu općih akata Udruge,
 • nadzire izvršenje odluka Predsjedništva i Skupštine.

Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Pravovaljane odluke Nadzorni odbor donosi većinom glasova.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 28.

Stegovna komisija sastavljena je od 3 (tri) člana i 1 (jednog) zamjenika.

Stegovnu komisiju i zamjenika bira Predsjedništvo udruge.

Stegovna komisija prati primjene odredaba Statuta, i u slučaju kršenja pokreće se stegovni postupak protiv prekršitelja te predlaže stegovne mjere protiv istoga.

STRUČNA SLUŽBA

Članak 29

Stručnu službu sačinjavaju svi djelatnici koji su zaposleni u Udruzi ili više udruga kao zajednička služba u obavljanju stručnih, financijskih, administrativno – tehničkih i njim sličnih poslova.

Međusobna prava, obveze i odgovornosti između Udruge i posloprimca stručne službe uređuju se ugovorima koje zaključe posloprimac i Predsjedništvo Udruge odnosno Predsjednik Udruge kao poslodavac.

Članak 30.

Rukovoditelj stručne službe je tajnik udruge.

Tajnika imenuje Predsjedništvo Udruge na vrijeme od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Članak 31.

Tajnik obavlja slijedeće poslove i zadatke:

 • priprema materijale za sjednice tijela Udruge,
 • pomaže predsjedniku Udruge u provođenju odluka, zaključaka i stavova Skupštine i Predsjedništva,
 • odgovoran je zarad stručne službe,
 • daje i organizira pravnu pomoć i savjetovalište kroz besplatnu pravnu pomoć,
 • obavlja i druge poslove koji su u skladu s a odlukama Skupštine i Predsjedništva, kao i aktima Udruge,
 • za svoj rad odgovoran je Predsjedništvu i predsjedniku.

 

VI. IMOVINA I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 32.

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva:

 • sredstva od uplate članarina,
 • dobrovoljni prilozi, darovi i sl.
 • dotacija iz proračuna općina grada i županije.

Imovinom raspolaže Udruga pod uvjetima i na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Članak 33.

Ako u obavljanju svojih djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora isključivo koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti udruge kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni ovima Statuom čl. 6. a sukladno zakonom, drugim propisima i Statutom.

Članak 34.

Za svoje obveze Udruga odgovara cijelom svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

Članak 35.

U slučaju prestanka Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugog postupka prijeći će u vlasništvo pravnog slijednika, koji će nastaviti s djelatnošću udruge, a ako takvog slijednika nema , imovina prelazi Hrvatskom savezu invalida rada.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 36.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu s zakonom i drugim propisima.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se utvrđuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 37.

Udruga ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, članarina, potpora te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

Sredstva Udruge koriste se samo za namjene iz njezine djelatnosti.

Članak 38.

Za svaku godinu Udruga donosi financijski plan i godišnji obračun.

Ako se ne donese financijski plan za slijedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.

Godišnji obračun se donosi u zakonskom propisanom roku.

Članak 39.

Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnim općim aktom potpisuje osoba koju predsjednik ovlasti.

VIII . PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 40.

Udruga prestaje sa radom odlukom Skupštine Udruge te u drugim slučajevima i to:

 • ako je nadležno tijelo donijelo odluku o prestanku rada Udruge,
 • ako se utvrdi da je Udruga prestala djelovati ili ako Skupština nije održana najmanje 2 (dvije) godine,
 • ako se djeluje suprotno odredbama Zakona i Statuta,
 • ako se broj članova smanji ispod broja određenog za osnivanje Udruge,
 • ako je rad i djelovanje Udruge pravomoćno zabranjeno,

U slučaju prestanka rada Udruge, funkciju likvidatora obavlja član Udruge kojeg izabere Skupština.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanje iz Ragistra udruga.

Članak 41.

Eventualne sporove i sukobe interesa unutar udruge riješit će Predsjedništvo Udruge.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Udruge invalida rada Virovitica, koji je donesen na sjednici Skupštine održane 15.11.2012. godine.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UDRUGE

Kelečić Marijawo

 

Statut udruge invalida rada možete pogledati i u pdf formatu na sljedećoj poveznici

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content