Dječji doplatak

Zakonom o doplatku za djecu pravo na doplatak za djecu ustanovljeno je kao državna novčana potpora za uzdržavanje i odgoj djece, a ovisna je o visini dohotka kućanstva. Zakon je utvrdio pogodnosti za djecu s poteškoćama u razvoju. Za dijete s težim oštećenjima zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi određuje se doplatak u svoti od 25% od proračunske osnovice neovisno o visini ukupnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva. Uz to djetetu s težim oštećenjem zdravlja, koje je nastalo prije navršene 18-te godine života, pripada doplatak do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.

 

Zaštita radnika

Prema Zakonu o radu radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća odnosno nadležne službe za zapošljavanje. Oni tu suglasnost mogu dati samo ako su ispunjene dvije pretpostavke:

 • ako poslodavac dokaže da je poduzeo sve što je u njegovoj moći da radniku osigura odgovarajući posao ili
 • ako dokaže da je radnik odbio sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu sa nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela.

Članak 85. Zakona o radu radničko vijeće, odnosno nadležna služba za zapošljavanje, dat će poslodavcu suglasnost na otkaz ugovora o radu, ako poslodavac dokaže da je poduzeo sve što je u njegovoj moći da radniku osigura odgovarajuće poslove, odnosno ako dokaže da je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima, u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštene osobe odnosno tijela.

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju koje organizira poslodavac.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.143/02, 33/05), osobe s invaliditetom zapošljavaju se i rade na tržištu rada pod općim ili posebnim uvjetima.

Zapošljavanje pod općim uvjetima tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvan proračunski korisnici, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima imati zaposleno:

 • do 31.prosinca 2005. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 50 zaposlenih
 • do 31.prosinca 2008. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 42 zaposlenih
 • do 31.prosinca 2011. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 35 zaposlenih
 • do 31,prosinca 2014. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 25 zaposlenih
 • do 31.prosinca 2017. i nadalje najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 20 zaposlenih

Poslodavci su dužni dati prednost pri zapošljavanju osobi s invaliditetom ukoliko ista zadovoljava sve tražene uvjete propisane oglasom ili natječajem.

Pod posebnim uvjetima zapošljavanja smatra se zapošljavanje u ustanovi ili trgovačkom društvu osnovanom radi zapošljavanja osoba s invaliditetom, osnivanje obrta ili zadruge, osnivanje djelatnosti slobodnog zanimanja, osnivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom.

Kandidat (osoba s invaliditetom) koji ima pravo prednosti kod prijema u državnu službu prema općim uvjetima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima(čl.45 Zakona o državnim službenicima).

Carina

Temeljem članka 26. Uredbe o postupku za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine (NN 154/03) osobe s invaliditetom uz određene uvjete ne plaćaju carinu pri uvozu osobnog automobila ako imaju tjelesno oštećenje i to:

 • 80% ili više tjelesnog oštećenja nastalog zbog oštećenja donjih ekstremiteta; odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnog živčanog sustava, koje ima za posljedicu oštećenja funkcije donjih ekstremiteta i
 • 100% zbog oštećenja donjih i drugih ekstremiteta, funkcije bubrega (dijalizirani bolesnici), vida (slijepe osobe), te tetraplegijskih ili paraplegijskih bolesti

Godišnju naknadu za ceste pri registraciji osobnog auta

Ne plaćaju osobe s tjelesnim oštećenjem najmanje 80% kao i nižim postotkom, ali najmanje 60% ako se odnosi na oštećenje nogu (članak 62. Zakona o cestama, NN broj 100/96).

Prilikom registracije vozila osobe s invaliditetom mogu ostvariti i 10-20% popusta na dodatno osiguranje, što ovisi o pravilima osiguravajuće tvrtke. Ta povlastica vrijedi do 31.prosinca 2006. godine.

Cestarinu zauporabu cesta (mosta, tunela i sl.)

NNe plaćaju iste osobe s invaliditetom i pod istim uvjetima, a temeljem prethodno citiranog Zakona. U te svrhe treba se osobno ili pismeno obratiti Hrvatskoj upravi za ceste, Jadranska avenija 6, 10250 Lučko, Autocesta Rijeka- Zagreb, Jadranska avenija 6, 10250 Lučko, te Bina Istra, ulaz u tunel Učka. Istekom vrijednosti propusnice i traženjem nove, treba vratiti staru propusnicu. Ta povlastica vrijedi do 31.prosinca 2006. godine.

Godišnji porez na osobni automobil

Ne plaćaju osobe s invaliditetom koje su za isti auto bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na promet odnosno poreza na dodanu vrijednost (čl.18.st-2- Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave – NN broj 117/93.

Znak pristupačnosti

Mogu ostvariti osobe s invaliditetom oštećenja donjih ekstremiteta ukupnog tjelesnog oštećenja od najmanje 70%. Zahtjev se podnosi uredu za poslove prometa u županiji, odnosno za grad Zagreb te poslove obavlja Ured za promet i veze Gradskog poglavarstva,a potrebito je priložiti valjane isprave o invalidnosti i tjelesnom oštećenju s odgovarajućom medicinskom dokumentacijom. Ovaj znak, uz ostalo, omogućava parkiranje vozila na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.

Putovanje željeznicom i brodom

Ove povlastice su regulirane Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN broj 97/00 i 101/00), te Pravilnikom o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice u unutarnjem putničkom prometu (NN broj 14/01).

Pravo na ove povlastice imaju:

 • slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida
 • gluhe i gluhoslijepe osobe
 • osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom)
 • tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70%
 • kronični bubrežni bolesnici na kemodijalizi
 • osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe
 • invalidna osoba čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života
 • roditelji koji imaju pravo na rad sa polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju
 • vojni i civilni invalidi rata

Radi se o povlasticama od 75% od cijene vozne karte i to za četiri putovanja godišnje željeznicom i brodom, a koristi se na temelju objave koju izdaje ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb nadležne županije po mjestu boravišta (u Gradu Zagrebu taj je ured u Vodnikovoj 14). Citiranim Pravilnikom detaljno je reguliran postupak oko ostvarivanja prava, te popis isprave koje tražitelj treba pribaviti.

Popust pri obračunavanju poreza na dohodak

Člankom 29.Zakona o porezu na dohodak (NN 127/00) utvrđeno je pravo na povećani osobni odbitak za osobe s invaliditetom kao olakšica u porezu na dohodak u visini dodatnog odbitka za faktor 0,3. Radi ostvarivanja tog prava uz poreznu prijavu valja priložiti dokaz o invaliditetu, odnosno tjelesnom oštećenju.

Boravišna pristojba

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 35/95, 42/95, 59/99, 60/00) slijepe i gluhe osobe, kao i osobe s invaliditetom ne plaćaju boravišnu pristojbu kada borave izvan svog prebivališta (nije određen postotak invaliditeta). Ovu se povlasticu može koristiti uz predočenje članske iskaznice udruge invalida, odnosno rješenja o tjelesnom oštećenju ili druge isprave.

Javnobilježničke, upravne i sudske pristojbe

Temeljem Zakona o javnobilježničkim pristojbama (NN 72/94, 74/95, 19/96 i 87/96) pored ostalih oslobođeni su od plaćanja pristojbi: organizacije koje se bave zaštitom invalida (udruge invalida) u obavljanju svojih djelatnosti, invalidi domovinskog rata i socijalno ugrožene osobe – temeljem socijalne iskaznice, potvrde o imovinskom stanju i dr. kao i umirovljenici koji primaju zaštitni dodatak uz mirovinu, ako i u slučaju kada sud oslobodi od plaćanja javnobilježničke pristojbe stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti pristojbe stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti pristojbe bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji.

Temeljem Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96) za određene spise i radnje ne plaća se upravna pristojba i to: u svezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, doplatka za djecu i dr. Upravnu pristojbu ne plaćaju – pored ostalog – udruge invalida u obavljanju svoje djelatnosti, invalidi domovinskog rata, supružnici, roditelji i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih, te prognanici i izbjeglice, ako i svi socijalno ugroženi građani – uz dokaz o imovnom stanju kojeg izdaje nadležna porezna služba.

Temeljem Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 8/96) za određene spise i radnje ne plaća se upravna pristojba i to:u svezi ostvarivanja prava iz radnog odnosa, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, socijalne skrbi, doplatka za djecu i dr. Upravnu pristojbu ne plaćaju – pored ostalog – udruge invalida u obaljanju svoje djelatnosti, invalidi domovinskog rata, supružnici, roditelji i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih, te prognanici i izbjeglice, ako i svi socijalno ugroženi građani – uz dokaz o imovnom stanju kojeg izdaje nadležna porezna služba.

Temeljem Zakona o sudskim pristojbama (NN broj 74/95) ove pristojbe ne plaćaju;invalidi domovinskog rata, supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih i zatočenih, prognanici i izbjeglice, udruge invalida u obavljanju svojih djelatnosti, te imatelji socijalnih iskaznica i druge osobe lošijeg imovnog stanja ( uz potvrdu nadležne porezne službe).

Prijevoz specijalno prilagođenim vozilom

Osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili imaju teža kombinirana oštećenja mogu u Gradu Zagrebu koristiti besplatan prijevoz specijalno prilagođenim vozilom, koji se naručuje jedan dan ranije kod Službe prijevoza ZET-a na telefon 29 95 956.

Popust na pretplatu za mobilni uređaj

HT mobilne komunikacije daje 25%-tni popust uz mjesečnu naknadu u Cronet mreži osobama sa 80% ili više tjelesnog oštećenja.

Oslobođenje plaćanja vodne naknade

Temeljem Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 107/95) od plaćanja vodne naknade oslobađaju se vlasnici, odnosno korisnici zemljišta stariji od 65 godine i osobe koje su zbog invalidnosti nesposobne za rad, ako u domaćinstvu nema drugih članova sposobnih za rad, te ako zemljište nije dano u zakup drugim osobama i ako je poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje. Kako bi se ostvarilo ovo pravo potrebno je uz zahtjev naslovljen na „Hrvatske vode“ priložiti pismeni dokaz ili dati uvid u pismenu dokumentaciju o ispunjenju uvjeta za oslobađanje od plaćanja naknade.

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content