Izvještaj o radu Udruge invalida rada za 2022. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2022.godinu možete skinuti u PDF formatu: Izvjestaj o radu za 2022 godinu

 

Izvještaj o radu Udruge invalida rada za 2021. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2021.godinu možete skinuti u PDF formatu: Izvjestaj o radu za 2021 godinu

 

Izvještaj o radu 2020. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2020.godinu možete skinuti u PDF formatu: Izvještaj o radu za 2020. godinu.

 

Financijski izvještaj o radu 2020. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2020.godinu možete skinuti u PDF formatu: Financijski izvještaj o radu za 2020. godinu

Izvještaj o radu 2019. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2019. :IZVJEŠTAJ O RADU 2019

Izvještaj o radu 2015. – 2018.

Četverogodišnji Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za godine 2015. – 2018. možete skinuti u PDF formatu: Izvještaj o radu 2015. -2018.

Izvještaj o radu 2017. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2017. godinu možete skinuti u PDF formatu: Izvještaj o radu 2017.

 

Izvještaj o radu 2016. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2016. godinu možete skinuti u PDF formatu: Izvještaj o radu 2016.

 

Izvještaj o radu 2015. godinu

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za 2015. godinu možete skinuti u PDF formatu: Izvještaj o radu za 2015. godinu

 

 

Izvještaj o radu 2011. – 2014.

Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za razdoblje od 2011. do 2014. godine možete skinuti u PDF formatu: Izvještaj o radu 2011 – 2014.

 

Izvještaj o radu 2013. godinu

Temeljem sporazuma Ministarstva socijalne politike i mladih, te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, kao pilot projekt za institucionalnu potporu sukladno ugovoru između Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Udruge invalida rada Virovitica osigurana je financijska podrška za osnovnu djelatnost od 01. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.

Tiskanje ovog izvješća omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade

.

O nama

NAZIV : UDRUGA INVALIDA RADA VIROVITICA
Trg bana Josipa Jelačića 9.Virovitica

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom je nestranačka, neprofitna, dragovoljna udruga sa ciljem da okuplja invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom radi njihovog udruživanja u zajednicu sa ciljem zajedničkog ili pojedinačnog ostvarivanja i usklađivanja prava iz mirovinskog, socijalnog, radnog i gospodarskog prava.

Udruga broji 165 članova na sedam općina: grad Virovitica, općina Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Špišić Bukovica i Pitomača, od kojih je na području od posebne državne skrbi tri i to su: Suhopolje, Gradina i Voćin.

Najvažnije aktivnosti udruge invalida rada koje smo provodili su bile te:
da smo se javljali na natječaje radi osiguravanja financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove udruge,

 • pružali smo pomoć pri izradi normativnih akata pri osnivanju sekcija,
 • surađivali smo sa inspektorima zaštite na radu radi primjene i poštivanja propisa,
 • organizirali smo pravnu pomoć preko HSUIR-Zagreb i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom,
 • surađivali smo sa svim institucijama koje mogu pridonijeti poboljšanju radnog i materijalnog položaja invalida rada,
 • surađivali smo i zajednički nastupali sa ostalim udrugama koje se bave problemima invalida rada,
 • poticali smo invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom na bavljenje sportom,
 • organizirali smo zajednički izlet radi druženja i boljeg razumijevanja među ljudima.

Misija Udruge invalida rada Virovitica je štititi prava osoba sa invaliditetom, unaprijediti njihov položaj te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

Vizija Udruge invalida rada Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom.

Vrijednosti i principi svrha i cilj djelovanja

 • dostojanstvo i individualna autonomija,uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo,
 • poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti,
 • jednake mogućnosti za sve,
 • pristupačnost,
 • jednakost između muškaraca i žena,
 • među ovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava,
 • timski rad,
 • profesionalnost i etičnost u radu.

Izvještaj o radu od 01.01.2013. do 31.12.2013.

I dalje s ružom

21.03.Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

03.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom

 

U 2013. godini udruga invalida rada Virovitica imala je brojne aktivnosti ,možemo reći da je bila vrlo uspješna s obzorom na loše gospodarsko i ekonomsko razdoblje. Udruga invalida rada je poduzela niz aktivnosti kroz koje smo nastojali poboljšati kvalitetu života naših članova. Ukratko ćemo vam predstaviti sve naše aktivnosti u 2013. godini koje su doprinijele pozitivnim društvenim promjenama za članove invalida rada i ostale osobe sa invaliditetom.

Udruga invalida rada Virovitica se javila na nekoliko natječaja za dodjelu financijskih sredstava i izradila nekoliko projekata i programa. Radili smo projekt prema Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva za institucionalnu potporu koja je bila kao pilot projekt u dogovoru sa MSPM- i dobili smo 97.000,00 kn, i zaposlili jednu osobu sa VSS Defektolog, komunikator na poslovima sa članovima udruge, administrativnim poslovima i poslovima koji se tiču samih korisnika usluga udruge invalida rada i njenih članova. Javili smo se i na natječaj grada Virovitice sa projektom “I MI SMO DIO EUROPSKE ZAJEDNICE ” i dobili smo 4.000,00 kn. Projekt se odnosio na obilježavanje 01.07. obilježavanje dana ulaska Republike Hrvatske u EU. Javljali smo se i na ostale natječaje MSPM- gdje smo odbijeni .

Udruga invalida rada ima svog predstavnika u županijskom i gradskom povjerenstvu za osobe sa invaliditetom i preko povjerenstva je sudjelovala u kreiranju aktivnosti koje bi mogle utjecati na bolji položaj osoba sa invaliditetom u tim sredinama.

Kroz naše aktivnosti razvili smo mrežu socijalnih usluga gdje smo do sada imali 14 zaposlenih osoba koje su u grupi teže zapošljivih osoba zbog svojih godina ili nekog drugog razloga, a uslugu pomoći u kući dobilo je 24 osobe starije životne dobi iznad sedamdeset godina kojima je pomoć bila najpotrebnija. Od toga su, osam muškaraca koji žive sami i šesnaest ženskih osoba koje su ili same ili su potpuno zdravstveno nesposobne da se brinu o sebi. Takve aktivnosti smo usmjerili na područja od posebne državne skrbi zbog svoje prometne izoliranosti i same daljine svih institucija koje su potrebne za život svakog čovjeka.

Kroz cijelu godinu radili smo za članove udruge invalida rada i ostale osobe sa invaliditetom razne dopise,zamolbe za oslobađanje participacija za telefon, televiziju, za oslobađanje cestarina kopirali dokumente i bili na raspolaganju svim našim članovima i njihovim obiteljima.

Radi pravnih savjeta upućivali smo naše članove na Hrvatski savez udruga invalida rada u Zagrebu i na pravo braniteljicu za osobe sa invaliditetom.

Udruga invalida rada je 07. ožujka održala svoju redovnu izvještajnu Skupštinu na kojoj je izvijestila svoje članove o radu udruge i financijskom stanju. Na godišnju Skupštinu pozvali smo predstavnike HSUIR- Zagreb, predstavnike lokalne uprave i samouprave te smo svima prisutnim članovima uputili pisano izvješće o radu i financijski izvještaj. Financijski izvještaj i izvještaj o radu, plan i program rada objavili smo na našoj stranici www. Invalidirada. org.hr, a poslali smo i svim općinama na kojima djeluje udruga.

Na godišnjoj Skupštini usvojen je strateški i operativni plan udruge kao i proračun za 2013.godinu. Strateški plan udruge se odnosi na četverogodišnje razdoblje i to do 2016, godine .

21. ožujka bili smo prisutni na okruglom stolu koji je organizirao HSUIR-Zagreb pod nazivom „Invalidi rada na tržištu rada“.

23. svibanj održana je edukacija koju je pripremio SOIH- pod nazivom „Znanjem u Evropu“i Capacity Building“ edukacija vezana za odobrene projekte Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

31. ožujka obišli smo korisnike usluga pomoći u kući kako bi vidjeli pravo stanje i potrebu pojedinaca koliko i kakva im je podrška najpotrebnija.

04. lipnja predstavnici udruge invalida su bili na edukacijskom seminaru u Koprivnici koje je organizirala zaklada za razvoj civilnog društva odjel za programe EU. u sklopu IV. komponente IPA programa. “Razvoj ljudskih potencijala V”. “Jačanje civilnog društva za bolje upravljanje mjerama V.” “Jačanje organizacije civilnog društva za društveno ekonomski rast i razvoj demokracije”.

27. lipnja organizirali smo zajednički izlet sa udrugama slijepih i slabovidnih, udrugom gluhi i nagluhi i sa udrugom civilnih žrtava rata. Izlet je organiziran u Krapinske toplice gdje smo uz ostale aktivnosti posjetili i muzej u Krapini nakon toga je bio organizirani ručak i kupanje u toplicama. Uz pjesmu i šale članovi naših udruga su se zabavljali i opustili. Troškove izleta podmirili su sami članovi udruga.

 

01. srpnja održana je svečana sjednica povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Udruga invalida rada je izradila projekt za prekograničnu suradnju prema gradu Virovitici. Projekt je bio namijenjen održavanju svečane sjednice na koju su bili pozvani predstavnici svih udruga invalida rada sa područja Republike Hrvatske,predstavnici HSUIR-Zagreb SOIH-Zagreb predstavnici lokalne uprave i samouprave te predstavnici Mađarskog saveza invalida rada i predstavnici iz Banja Luke predstavnici „Partner“ ustanove za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju udruga invalida rada je obilježila na dostojanstven način.

Na sjednici su bili prisutni članovi upravnog i nadzornog odbora, članovi skupštine, predstavnici partnerskih udruga. Na sjednici se raspravljalo o održivosti udruga u Europskoj uniji i kod nas, te kako će se udruge osoba sa invaliditetom nositi sa problemima financiranja hladnog pogona sa obzirom da projekti koji su aktualni za udruge osoba sa invaliditetom su na stranom jeziku pa i ukoliko netko i bude imao u planu da radi projekt iz fondova Europske unije zbog jezične barijere je nemoguće provesti projekt.

13. kolovoza 2013. održan je turnir u kuglanju, pikadu i šahu između ekipa Udruge gluhih i nagluhih, Udruge civilnih invalida rata, Organizacije slijepih VPŽ i Udruge invalida rada u sklopu obilježavanja proslave Dana grada Virovitice, a domaćin turnira bila je Organizacija slijepih. Zajednica športskih udruga grada Virovitice osigurala je pehare i medalje za kuglanje, pikado i šah (tri pehara i medalja za svaku kategoriju). Pehare i medalje za pojedinačne rezultate dodijelio je pročelnik za društvene djelatnosti grada Virovitice, gospodin Alen Bjelica.

Udruga invalida rada osvojila je treće mjesto u šahu i kuglanju i četvrto mjesto u pikadu.

31. kolovoza 2013. Virovitičko-podravska županija u suradnji s udrugom S.O.S. Virovitica organizirala je Dan udruga Virovitičko-podravske županije. Svaka udruga izlagač imala je priliku predstaviti svoj rad na štandu kako bi posjetitelji imali što bolju informaciju o radu udruge i kako bi se građani mogli uključiti u programe ili projekte.

Udruga invalida rada Virovitica predstavila je svoj rad prikladnim informativnim lecima te ručnim radovima (zlatovez i oslikano staklo) članica Udruge.

 

Štand Udruge invalida rada Virovitica posjetilo je nekoliko tisuća posjetitelja koji su se zatekli u Virovitici na izlaganju svojih poljoprivrednih proizvoda. Kao i svake godine Udruga je primila Županijsko priznanje za sudjelovanje u “Danima udruga”i na taj način predstavila svoj rad i dala doprinos velikoj važnosti događanjima u Gradu Virovitici.

17. listopada 2013. održana je šesta proširena sjednica upravnog odbora udruge invalida rada Virovitica. Na sjednici su donesene smjernice za daljnji rad i razvoj udruge kako i slijedi po strateškom planu udruge i statutu Udruge invalida rada Virovitica. Donesene su odluke o aktivnostima koje se odnose na kreativne radionice, o obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom te izvještaj sa proširene sjednice Hrvatskog saveza udruga invalida rada Zagreb.

Predstavnici Udruge invalida rada sudjelovali su u edukativnim radionicama u sklopu projekta “I will – know – I can” a namijenjene su bile udrugama osoba sa invaliditetom i/ili udrugama koje rade u korist osoba sa invaliditetom i koje su se odvijale u tri modula a organizirali su: SOS-Virovitica Udruga invalida Slatina , Vlada RH- Ured za udruge i predstavništvo Europske komisije u RH. Radionice su se odnosile na područja; Komunikacijske vještine, principe rada na SOS- liniji za žrtve nasilja gdje su često osobe sa invaliditetom i tehnike rješavanja stresa.

Na radionicama 02.10, 14.10. i 28.10. sudjelovale su udruge osoba sa invaliditetom iz Virovitice,Slatine i Orahovice.

S obzirom na područja koja su obuhvaćala trodnevna predavanja u Slatini iz Udruge invalida rada su sudjelovale tri osobe koje su direktno vezane za poslove koje se odnose na osobe sa invaliditetom.

11. i 12. Studenog Udruga invalida rada sudjelovala je na osamnaestom Simpoziju osoba sa invaliditetom koji je održan u Zagrebu u hotelu Holiday pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića.

Na Simpoziju su prezentirane teme bile:

 • „Zapošljavanju osoba sa invaliditetom“
 • „Perspektiva razvoja usluga osobnih pomagača u RH“
 • „UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom pet godina poslije- gdje smo i koji su nam ciljevi“
 • „Žene sa invaliditetom i nasilje nad ženama“

Udruga invalida rada Virovitica održala je 14. studenog 2013. godine još jednu proširenu sjednicu upravnog odbora . Na sjednici je jednoglasno donesen proračun te plan i program rada za 2014. godinu i operativni program koji je u skladu sa strateškim planom do 2016. godine. Poslije sjednice upravnog odbora članovi udruge su sudjelovali u radu kreativne radionice na kojoj su članovi udruge izrađivali ukrasne predmete za božićne i novogodišnje blagdane, te čestitke koje ćemo povodom blagdana uputiti našim suradnicima i partnerima. Na sjednici je donesena odluka kako će članovi udruge dva puta tjedno dolaziti na radionice gdje će uz druženje biti informirani o aktivnostima i događanjima i svim problemima vezanim za održivost udruge.

03. prosinca 2013. Udruga je obilježila Međunarodni dan osoba sa invaliditetom na način da smo izložili svoje radove sa kreativnih radionica na štandu u centru grada gdje smo na još jedan prigodan način prezentirali aktivnosti udruge invalida rada Virovitica i tom prilikom pozvali lokalni radio kao i tisak koji su nas pratili u našim aktivnostima.

19. prosinca 2013. održana je još jedna sjednica upravnog odbora na kojoj su donesene neke smjernice za daljnji rad udruge i na kojoj smo vršili evaluaciju učinjenog u radu udruge i evaluaciju projekata koje smo provodili tokom 2013 godine to su:

 • Projekt Grada Virovitice: “I MI SMO ZAJEDNICA EU
 • Općine Suhopolje : “NEĆEMO MOĆI DALJE BEZ VAS”
 • Projekt prema HZZ “POMOĆNA RADNICA U KUĆI ZA OSI”
 • Projekt „INSTITUCIONALNA PODRŠKA“ koju je financirala Zaklada za razvoj civilnoga društva kao pilot projekt u suradnji sa Ministarstvom Socijalne politike i mladi .

I na kraju godine možemo konstatirati da smo vrlo uspješno završili godinu 2013. zahvaljujući Institucionalnoj podršci koju nam je odobrila Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva, u suradnji sa MSPM kao pilot projekt za financiranje udruga osoba sa invaliditetom.

U Virovitici, 07.01.2014.

Izvještaj podnosi predsjednica udruge:
Marija Kelečić

 

Izvještaj o radu za 2012. godinu

Pregled

Udruga invalida rada Virovitica je u 2012 godini provodila svoje aktivnosti koje su utemeljene na osnovi programa rada i statuta udruge.
Za to vrijeme udruga na čelu sa predsjednicom i članovima predsjedništva održala je pet sjednica upravnog odbora na kojemu su planirane daljnje aktivnosti, ocjenjivani rezultati provedenih aktivnosti, te doneseni zaključci, kako bi mogli što uspješnije djelovati na svim područjima našega planskog programa.

 

Projekti

Prema planu i programu Udruga je radila projekte i programe na sve raspisane natječaje svih Ministarstava i poslovnih subjekata koji su imali u svom natječaju mogućnost aktivnosti za osobe s invaliditetom, a posebno invalide rada.
Udruga se javila na šest natječaja raznih ministarstava od kojih niti jedan nije prošao, bez obzira što Udruga posjeduje sve resurse opremu,osoblje koje ima veliko iskustvo u provođenju projekata. Tako da su samo projekti grada Virovitice i općine Suhopolje odobreni sa sredstvima koja su mogla odobriti.

Projekt grada Virovitice pod nazivom :
„Naša društvena obaveza je pomoći starim i nemoćnim”
Tim projektom zaposlili smo šest četiri i obuhvatili 9 korisnika na području Grada i prigradskih mjesnih zajednica kao Milanovac, Čemernica. Pomoć u kući pružena je osobama kojima je bila najpotrebnija pomoć u kućanskim poslovima, odlazak liječniku i nabavi kućnih potrepština.

Projekt općine SUHOPOLJA pod nazivom;
„Naša društvena obveza je pomoći starim i nemoćnim“
Projektom smo zaposlili dvije osobe koje pripadaju teže zapošljivoj skupini i obuhvatili smo četiri osobe koje su u teškom zdravstvenom stanju.

U 2012 godini provodili smo do petog mjeseca projekt Ministarstva Zdravstva i socijalne skrbi pod nazivom:
„Usluge pomoći u kući invalidima rada”
Ukupno Udruga invalida rada Virovitica u 2012. Godini zaposlila je šest osoba na određeno vrijeme.
Pet osoba smo zaposlili preko javnih radova koje su vršile poslove „Malih pomoćnica u kući invalidima rada“ po tri mjeseci a jedna osoba je bila zaposlena na godinu dana kojoj je radni odnos završio sa 31. 05. 2012.
Kroz programe MZSS, javnih radova, Grada Virovitice , Općine Suhoplje i sredstvima drugih općina stekli smo uvjete da smo se mogli javiti na natječaj Nacionalne zaklade ,jer kako su pravila postavljena morali smo imati zaposlenu bar jednu osobu na dan 01.012. 2012 godine i prihod od 150.000,00 kn. u 2012 godini.

Ostale aktivnosti

Organizirali smo nekoliko kreativnih radionica gdje smo radili čestitke za Božić te razne ukrasne predmete od stakla kao svijećnjake, i slikanje na staklu.
Udruga invalida rada se bavila i nabavom ogrijevnog drveta za naše članove i članove njihove obitelji.
Organizirali smo zajednički izlet u Karanac gdje su članovi u potpunosti snosili troškove izleta. Izlet je bio organiziran sa udrugama slijepih, gluhi i nagluhi osoba te civilnim žrtvama rata, uz ugodno druženje svih članova udruga.

Služba naše udruge bila je na raspolaganju našim članovima i članovima njihovih obitelji u svrsi kopiranja dokumenata, pisanju raznih zamolbi, žalbi,te izradi raznih upita prema Hrvatskom savezu udruga invalida rada i našoj pravnoj službi u Zagrebu.
Naša udruga je u 2012 godini sudjelovala na obilježavanje dana udruga gdje smo izložili svoje radove koje smo izradili na kreativnim radionicama.U nastavku su fotografije naših radova i fotografija sa obilježavanja dana udruga.


Udruga se predstavila sa svojim aktivnostima u Obiteljskom centru gdje smo predstavili naše aktivnosti i rad udruge, te zašto postati članom Udruge invalida rada, a sve se održavalo u sklopu aktivnosti nacionalnog dana invalida rada 21.ožujka .
U 2012.godini je udruga invalida rada izradila i sva izvješća prema Ministarstvu vanjskih poslova i europski integracija, županiji, gradu Virovitici i općini Suhopolju. Izvješća su slijedila po provedenim projektima iz prošle godine.
Radili smo i sve druge poslove koji su proizašli iz potrebe udruge i obaveze prema članstvu.

Izvještaj o radu za 2011. godinu

Pregled

Udruga invalida rada Virovitica je u istom periodu od dvanaest mjeseci provodila svoje aktivnosti koje su utemeljene na osnovi programa rada i statuta udruge.
Za to vrijeme udruga na čelu sa predsjednicom i članovima predsjedništva održala je četiri sjednica upravnog odbora na kojemu su planirane daljnje aktivnosti, ocjenjivani, rezultati provedenih aktivnosti, te doneseni zaključci, kako bi mogli što uspješnije djelovati na svim područjima našega planskog programa. Udruga invalida rada je održala izvještajnu Skupštinu u trećem mjesecu, kada je u sklopu izvještajne održana i izborna Skupština.
Prema planu i programu Udruga je radila projekte i programe na sve raspisane natječaje svih Ministarstava i poslovnih subjekata koji su imali u svom natječaju mogućnost aktivnosti za osobe s invaliditetom,a posebno invalide rada.

Projekti

Udruga se javila na šest natječaja i to su:

Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti,projekt:
„JAČAMO KAPACITET UDRUGE“

Ministarstvo vanjskih poslova i evropske integracije,projekt:
„RUKA SURADNJE U EU“

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi,projekt:
„USLUGE POMOĆI U KUĆI INVALIDIMA RADA“
„ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA“(projekt jednokratne potpore )

Projekt grada Virovitice :
„SNAGOM ZAJEDNIŠTVA ZA BOLJE SUTRA“

Vlada Republike Hrvatske:
„E-ZASTUPANJE“

S obzirom da udruga invalida rada Virovitica posjeduje sve resurse ,opremu,iskustvo u provođenju i izradi projekata ,U 2011 godini odobreno nam je četiri projekta i to :

Ministarstva vanjskih poslova projekt:
„RUKA SURANJE U EU“

Ministarstvo Zdravstva i socijalne skrbi projekt:
„USLUGE POMOĆI U KUĆI INVALIDIMA RADA“ i
„ZAJEDNO ZA BOLJE SUTRA“

Projekt grada Virovitice:
„SNAGOM ZAJEDNIŠTVA ZA BOLJE SUTRA“

S obzirom na sve ukupno financijsko stanje u Hrvatskoj pa tako i gradu Virovitici projekt grada Virovitice odobren nam je u iznosu od 1.500,00 kn. Projekt koji je bio predviđen sa troškovima 96.000,00 tisuća kn. isplaćeno nam je 1.500,00 kn no moram ponoviti da je to rezultat financijski poteškoća u Gradu kao i šire. Sredstva i drugih Ministarstava koja smo dobili nisu ni približno dovoljna za provedbu projekta kako smo ga zamislili, ali se moramo prilagoditi dobivenim sredstvima i naše projekte odraditi kako je najbolje moguće.
Udruga invalida rada Virovitica u 2011. Godini zaposlila je četiri osobe na određeno vrijeme.
Tri osobe smo zaposlili preko javnih radova koje su vršile poslove „Malih pomoćnica u kući invalidima rada“ na šest mjeseci a jedna osoba je zaposlena na godinu dana koja još uvijek radi na projektu“Usluge pomoći u kući invalidima rada, do 31.05.2012.god.do kada je i projekt u provedbi.

Ostale aktivnosti

Naša udruga je u 2011 . godine bila pozvana na obilježavanje dana udruga ali zbog bolesti i ne odazivu samih članova nismo bili prisutni što ne znači da u sljedećem periodu nećemo biti prisutni sa svojim radovima koje smo izradili na kreativnim radionicama. Udruga je imala i svoje predstavljanje u Obiteljskom centru gdje smo predstavili naše aktivnosti i rad udruge,te zašto postati članom Udruge invalida rada, a sve se održavalo u sklopu aktivnosti međunarodnog dana invalida 03.prosinca i danom volontera.
Imali smo aktivnosti po projektima Ministarstva vanjskih poslova i tom prigodom smo imali predavanja, kao javna debata“ što dobivamo a što gubimo ulaskom u EU –kao osobe s invaliditetom“,te predavanja za izradu projekata na temu „Kako povući sredstva iz evropskih fondova. Predavanju su bili prisutni predstavnici iz Hrvatske Siska,Kutine,Daruvara,Pakraca, predsjednik HSUIR-Zagreb, Josip Petrać, te izvršni direktor i pravnik HSUIR-Zagreb Leke Sokolaj, predsjednik Mađarskog saveza invalida rada dr.Lajoš Hegedus, gospođa Sanja Pavlović i Mirna Gabor kao stručni predavači .
U 2011. godini je udruga invalida rada izradila i sva izvješća prema Ministarstvu vanjskih poslova i europski integracija, županiji i gradu Virovitici općini Suhopolje. Izvješća su slijedila po provedenim projektima iz prošle godine.
Radili smo i sve druge poslove koji su proizašli iz potrebe udruge i obaveze prema članstvu.

Izvještaj o radu za 2010. godinu

Pregled

Udruga invalida rada Virovitica je u periodu od devet mjeseci provodila svoje aktivnosti koje su utemeljene na osnovi programa rada i statuta udruge.
Za to vrijeme udruga na čelu sa predsjednicom i članovima predsjedništva održala je šest sjednica upravnog odbora na kojemu su planirane daljnje aktivnosti,ocjenjivani,rezultati provedenih aktivnosti doneseni zaključci,kako bi mogli što uspješnije djelovati na svim područjima našega planskog programa.
Udruga se javljala na raspisane natječaje svih Ministarstava i poslovnih subjekata koji su imali u svom natječaju mogućnost aktivnosti za osobe s invaliditetom,a posebno invalide rada.

Projekti

Udruga se javila na devet natječaja i to su:

Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti, projekt:
„OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM“

Ministarstvo vanjskih poslova i europske integracije, projekt:
„OSOBE S INVALIDITETOM U EU“
„PRIJATELJSTVOM INVALIDA U EU.DO NOVIH SAZNANJA“
Isto ministarstvo, ali ured za ljudska prava, projekt:
„SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM“

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, projekt:
„I JA SAM DIO GRADA“
„OBILJEŽAVANJE 40-OBLJETNICE (projekt jednokratne potpore )
„OSNOVNA DJELATNOST“(projekt jednokratne potpore)

Županijski projekt:
„POMOĆ TEŽE BOLESNIM I STARIJIM OSOBAMA“

Projekt grada Virovitice:
„SOCIJALNA SKRB I POMOĆ“

S obzirom da udruga invalida rada Virovitica posjeduje sve resurse, opremu i iskustvo u provođenju i izradi projekata, jer su se prijašnjih godina ostvarivali mnogi projekti, ove godine odobrilo nam se samo dva projekta i to :
Ministarstva vanjskih poslova projekt OSOBE S INVALIDITETOM U EU i projekt Županije POMOĆ TEŽE BOLESNIM I STARIJIM OSOBAMA „

Moram napomenuti da sredstva koja smo dobili nisu ni približno dovoljna za provedbu projekta kako smo ga zamislili,ali se moramo prilagoditi dobivenim sredstvima i naše projekte odraditi kako je najbolje moguće.

Ostale aktivnosti

Udruga invalida rada se bavila i nabavom ogrjevnog drveta za naše članove i članove njihove obitelji, organizirali smo tri izleta, jedan u Višnjicu pod pokroviteljstvom firme Pavletić i jedan u zajednici udruga slijepih, gluhi i nagluhi osoba te civilnim žrtvama rata gdje smo obišli mjesta stradanja naših branitelja i tom prigodom položili vijence i zapalili im svijeće.
Služba naše udruge bila je na raspolaganju našim članovima i članovima njihove obitelji u svrsi kopiranja dokumenata, pisanju raznih molbi , žalbi te izradi raznih upita prema Hrvatskom savezu udruga invalida rada i našoj pravnoj službi u Zagrebu.
Moram spomenuti da je naša udruga kao i svake godine obilježila Nacionalni dan invalida rada koji je 21.03. a obilježavamo ga treću godinu od kako je Hrvatski sabor donio odluku da se 21.03 obilježava kao nacionalni dan invalida rada.
Naša udruga je i ove godine aktivno sudjelovala na danima udruga gdje je na svom štandu izložila radove koji su izrađeni na našim radionicama, a ove godine smo naš štand obogatili prekrasnom izložbom slika, rad našeg člana gospodina Đure Horvata i tom prigodom smo primili priznanje za aktivno sudjelovanje od Županije Virovitičko-podravske.
Imali smo aktivnosti po projektima Ministarstva vanjskih poslova i tom prigodom smo imali edukativni seminar-radionicu za voditelje udruga za izradu projekata na temu „Kako povući sredstva iz evropskih fondova”. Osim naših članova na predavanju su prisustvovali i svi predstavnici, voditelji udruga iz cijele Hrvatske te pročelnik za društvenu djelatnost Antun Mihoković, predsjednik HSUIR-Zagreb Josip Petrać, tajnik i pravnik HSUIR-Zagreb Leke Sokolaj, predsjednik Mađarskog saveza invalida rada dr.Lajoš Hegedus, direktorica Suvenir Nova iz Siraća gospođa Sanja Pavlović i Mirna Gabor kao stručni predavači .
Ove godine je udruga invalida rada izradila i sva izvješća prema Ministarstvu obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvu vanjskih poslova i europski integracija, županiji i gradu Virovitici. Izvješća su slijedila po provedenim projektima iz prošle godine.
Radili smo i sve druge poslove koji su proizašli iz potrebe udruge i obaveze prema članstvu.

Izvještaj o radu od 2007. do 2011.

Rad i aktivnosti udruge invalida rada Virovitica zasnivali su se na osnovi predloženog plana i programa rada udruge u ovih četiri godine. Udruga invalida rada je u svojim aktivnostima zadovoljila gotovo sve planirane aktivnosti. Radili smo na osiguranju financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove, i u tom smislu se javljali na natječaje raznih Ministarstava radi osiguranja financijskih sredstava. Udruga se javila na 21 natječaj i od toga bili smo uspješni i dobili potporu u šest projekata raznih ministarstava i četiri projekta lokalne zajednice.

Kroz planirane aktivnosti koje su bile temelj naših projekata udruga invalida rada je organizirala razne radionice, savjetovanja, edukativna predavanja i kampanje. Predavanja i edukativne radionice su se odnosile na: osnaživanje osoba s invaliditetom za preuzimanje odgovornosti za samostalan život, edukacija žena s invaliditetom, senzibilizacija javnosti o pravima i potrebama osoba s invaliditetom. Imali smo i međunarodne projekte gdje smo imali predavanja o razlici i spoznaji kakve nas promjene očekuju ulaskom u EU, zatim poticanje žena na uključivanje u rad i aktivnosti na razini lokalne zajednice u gradska vijeća. Edukativna predavanja organizirali smo u našim područnim općinama kao što je Voćin i Grad Virovitica kao središte županije a projekte međunarodne suradnje jednim dijelom smo odrađivali sa Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom. Plakate i promotivni leci bili su dijeljeni na svim područjima naše županije.
Udruga je preko zajedničke službe radila na pružanju pomoći u pisanju raznih zamolbi, dopisa, kopiranju raznih dokumenata i svega što je bilo potrebno na zahtjev naših članovima.
Surađivali smo i nastupali sa raznim institucijama koje su radile za interese invalida rada pa smo tako radili na ukazivanju problema pristupačnosti u objekte koje su vrlo važne za normalan život invalida sa otežanim kretanjem.
Udruga se bavila poticanjem na sport i rekreaciju svojih članova te zbog slabog interesa za sportske aktivnosti je morala otkazati mjesečna davanja za javne kuglane.
Bavili smo se obilaskom teško bolesnih naših članova dok su to dozvoljavala financijska sredstva udruge. Organizirali smo razne izlete u Višnjicu, Daruvar, Sveti Martin na Muri, Novigrad Podravski, Varaždinske Toplice kao i izlete koje smo organizirali sa udrugama slijepih, gluhi i civilnim žrtvama rata, gdje smo svake godine obišli po jedno mjesto koje je obilježeno kao kulturni spomenik, gdje smo polagali vijence i cvijeće na grobove naših velikana i pali boraca domovinskog rata. Izlete su financirali najvećim djelom sami sudionici a jednim djelom firma Pavletić, jedino zajednički izlet sa udrugama slijepi i gluhi i civilnih žrtava rata participirala je udruga sa manjim udjelom.
Udruga je svake godine održala između pet i šest sjednica upravnog odbora na kojima su bili često prisutni i članovi nadzornog odbora i na kojima smo donosili odluke i usmjeravali rad udruge prema zadanom planu i programu rada. Predstavnici udruge sudjelovali su na simpozijima osoba s invaliditetom kao i na raznim edukacijskim seminarima i predavanjima koje su organizirale udruge istog profila, te HSUIR- i Zajednica saveza osoba s invaliditetom .
Četiri godine smo sudjelovali na danima udruga gdje smo primili priznanje od županije Virovitičko-podravske za rad i aktivno sudjelovanje u promociji udruga i na svojim štandu prikazali razne ukrasne i uporabne predmete koje smo izradili na našim kreativnim radionicama. U zadnje dvije godine udruga je radi druženja svojih članova organizirala kreativne radionice na kojima smo izrađivali, unikatne Božićne čestitke, svijećnjake od stakla razne staklene vaze te ekološke platnene vrećice na koje smo dali oslikati naš zaštitni znak ruže.
Ove godine 21. 03. je treća godina od kako slavimo nacionalni dan invalida rada i tom prilikom smo izlazili na javna mjesta ispred knjižnice sa štandom na kojemu smo kroz razne plakate i edukativni materijal uz crvene ruže kao zaštitni znak invalida rada ukazivali na veliku nepravdu koja je učinjena prema invalidima rada .
Bavili smo se i nabavom ogrjevnog drveta za naše članove i članove njihovih obitelji.

Virovitica 24.03.2011. godine

Predsjednica udruge:
Marija Kelečić

Udruga invalida rada Virovitica je koristila u razdoblju od 2019. do 2021. godine institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Skip to content