Zapošljavanje osoba s invaliditetom

17/02/2020

O zapošljavanju osoba s invaliditetom pisali smo u drugom Vodiču za potrebe senzibilizacije javnosti o potrebama osoba s invaliditetom, od veljače 2007.

 • Osobe s invaliditetom zapošljavaju se pod općim ili posebnim uvjetima
 • Pod općim uvjetima smatra se zapošljavanje po općim propisima koji uređuju područje rada i zapošljavanja
 • Pod posebnim uvjetima smatra se zapošljavanje u ustanovi ili trgovačkom društvu osnovanom radi zapošljavanja osoba s invaliditetom, kao i samozapošljavanje osoba s invaliditetom
 • Pod posebnim uvjetima zapošljavaju se osobe s invaliditetom koje se ne mogu zaposliti pod općim uvjetima

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN143/02, 33/05)

Zakon uređuje

 • pravo na rehabilitaciju, zapošljavanje i rad
 • pojmove osobe s invaliditetom i smanjene radne sposobnosti
 • zapošljavanje i rad na otvorenom tržištu rada
 • zapošljavanje pod posebnim uvjetima
 • osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, zaštitnih radionica i radnih centara
 • mjere za poticanje zapošljavanja i rada
 • osnivanje Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Tko je osoba s invaliditetom?

 1. osoba s invaliditetom, korisnik novčane naknade do zaposlenja prema propisima o socijalnoj skrbi
 2. osoba s profesionalnom nesposobnošću za rad prema propisima o mirovinskom osiguranju
 3. osoba koja je ostvarila pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
 4. osoba koja je ostvarila pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o pravima hrvatskih branitelja
 5. učenik s teškoćama u razvoju prema propisima o srednjem školstvu
 6. osoba s invaliditetom starija od 21 godinu koja to pravo ne može ostvariti prema svim navedenim propisima

Tko utvrđuje invaliditet i smanjenu radnu sposobnost?

 • Za osobe od točke 1 do 5 invaliditet i smanjenu radnu sposobnost utvrđuje nadležno tijelo prema navedenim propisima
 • Za osobe iz točke 6. invaliditet i smanjenu radnu sposobnost, na temelju nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka određuje u prvom stupnju ured državne uprave nadležan za socijalnu skrb, a u drugom stupnju ministarstvo nadležno za socijalnu skrb

Samozapošljavanje?

Pod samozapošljavanjem osoba s invaliditetom smatra se:

 • osnivanje obrta ili zadruge – djelatnost se upisuje u registar nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti
 • osnivanje djelatnosti slobodnog zanimanja (profesionalne djelatnosti) – djelatnost se upisuje u registar nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje za obavljanje djelatnosti.
 • osnivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom – djelatnost se upisuje u Upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava pri uredu državne uprave u jedinicama lokalne samouprave.

Detaljnije informacije o pravima osoba s invaliditetom u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom potražite u nadležnoj područnoj službi ili na web adresi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
Telefon: 01 612 6087, Web: www.hzz.hr

Radni odnos osobe s invaliditetom

 • Osoba s invaliditetom zasniva radni odnos sklapanjem ugovora o radu ili na drugi način predviđen posebnim propisima i time stječe prava i preuzima obveze iz radnog odnosa prema postojećem radnom zakonodavstvu Republike Hrvatske te prema odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
 • Zakonom o radu određeno najmanje trajanja otkaznog roka za osobu s invaliditetom dodatno se uvećava za mjesec dana, osim ako je otkaz skrivila osoba
 • Osoba s invaliditetom ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana
 • Nositelj osiguravanja zapošljavanje (sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom – članak 29.Zakona, članak 24. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, NN 143/02,33/05) može s poslodavcem ugovoriti uvjete prilagođavanja osoba s invaliditetom za rad u svezi s radnim mjestom, radnim vremenom, dužinom trajanja i načinom praćenja prilagođavanja, stručnim nadzorom, ocjenjivanjem radnih sposobnosti, snošenjem troškova prilagođavanja i iznosom tih troškova te o drugim međusobnim odnosima.

 

Poticaji predviđeni posebnim ugovorom s fondom:

Jednokratna materijalna davanja:

Obrazovanje zaposlenih osoba s invaliditetom(članci 9-11):

 • 60% troškova obrazovanja
 • trajanje obrazovanja najduže 6 mjeseci
 • trajanje obrazovanja iznimno 12 mjeseci, uz prethodno odobrenje Fonda

Obrazovanje nezaposlenih osoba s invaliditetom(članci 12-14):

 • kao priprema za zapošljavanje odnosno samozapošljavanje
 • 60% troškova obrazovanja
 • trajanje obrazovanja najduže 6 mjeseci
 • trajanje obrazovanja iznimno 12 mjeseci, uz prethodno odobrenje Fonda

Sredstva za prilagodbu radnog mjesta(članci 15-17):

 • trošak prilagodbe nadoknađuje se u visini stvarnih troškova prilagodbe, ali najviše do 10 najnižih mjesečnih osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja

Kreditna sredstva po povoljnijim uvjetima namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje odnosno samozapošljavanje osobe s invaliditetom(članci 18-19):

 • namijenjeno korisnicima namjenskih kredita
 • subvencioniranje kamata u punom iznosu, ali najviše do kamatne stope od 7% godišnje
 • uvjet: na kupljenom stroju, opremi, alatu radi osoba s invaliditetom odnosno osoba koja se samozaposlila

Naknada razlike zbog smanjenog radnog učinka(članci 21-24):

 • obzirom na postotak nepostignute norme, nadoknada postotka plaće najviše do 50% plaće osobe s invaliditetom.

Sufinanciranje troškova osobnog asistenta i radnog terapeuta osobe s invaliditetom tijekom rada(članci25-27)

 • sufinanciranje troškova za osobnog asistenta ili radnog terapeuta prema stvarno utrošenom radnom vremenu, najviše do 50% mjesečne plaće osobe s invaliditetom kojoj je pomoć potrebna

Isplata novčanog poticaja

 • isplata novčanog poticaja vrši se po prethodnom odobrenju Fonda, i to nakon zaključenja posebnog Ugovora temeljem dostavljenih dokaza o izvršenim obvezama.

Možda će Vas ovo zanimati…

Skip to content