Spriječimo nastajanje invaliditeta

17/02/2020

U drugom Vodiču za potrebe senzibilizacije javnosti o potrebama osoba s invaliditetom, od veljače 2007. dali smo pregled članaka Zakona o zaštiti na radu koji reguliraju sprječavanje nastajanja ozljeda na radu:

Rad na siguran način!

Radna ravnoteža je narušena ako radnika radi u neodgovarajućim radnim uvjetima (kada npr.proces rada stvara nepovoljnu mikroklimu ili prekomjernu buku, ako se rad obavlja na nezaštićenim strojevima i slično).

Ravnotežu u tom odnosu narušava i sam radnik ako ne želi raditi na siguran način(ne koristi zaštitne naprave, osobna zaštitna sredstva ili savjesno primjenjuje nepravilne radne postupke), ako ne zna raditi na siguran način jer nije za to osposobljen ili ne može sigurno raditi jer mu to ne dopuštaju njegove individualne karakteristike ili objektivne okolnosti.

Ne želim raditi u ovim uvjetima!

Članak 79. st. 2.

Radnik ima pravo odbiti rad ako mu neposredno prijeti opasnost za život i zdravlje (neispravan stroj, nisu primjenjeni propisi zaštite na radu), i zbog takvog postupanja ne smije biti doveden u nepovoljniji položaj. U takvom slučaju radnik ima pravo na naknadu plaće u visini kao da je radio (čl.85.st.3.Zakona o radu). Pravo na naknadu plaće radnik ima cijelo vrijeme, dok se ne provedu propisane mjere zaštite na radu, pod uvjetom da za to vrijeme nije raspoređen na druge odgovarajuće poslove.

Zakonom o zaštiti na radu određeni su okviri prevencije ozljede na radu i profesionalne bolesti, ako i mjere koje se moraju provoditi u procesima rada.

Članak 15.

Poslodavac odgovara radniku za štetu uzrokovanu ozljedom na radu, profesionalnom bolešću ili bolešću u svezi s radom po načelu objektivne odgovornosti (uzročnosti), a prema općim propisima obveznog prava.

Članak 28.

Osposobljavanje za rad na siguran način poslodavac je dužan provesti glede postojećih opasnosti i štetnosti pri radu i to prije:

  • započinjanja radnika s radom
  • promjena u procesu rada
  • premještanja radnika na drugo mjesto rada

Ocjena praktične osposobljenosti provodi se na mjestu rada.

Poslodavac može utvrditi obvezu povremene provjere znanja iz zaštite na radu radnika koji je raspoređen na poslove s posebnim uvjetima rada ili na poslove na kojima učestalo dolazi do ozljede na radu.

Članak 28.

Osposobljavanje za rad na siguran način iz prethodnog članka poslodavac je dužan provesti glede postojećih opasnosti i štetnosti pri radu i to prije:

  • započinjanja radnika s radom,
  • promjena u procesu rada,
  • premještanja radnika na drugo mjesto rada.

Ocjena praktične osposobljenosti provodi se na mjestu rada.

Poslodavac može utvrditi obvezu povremene provjere znanja iz zaštite na radu za radnika koji su raspoređeni na poslove s posebnim uvjetima rada ili na poslove na kojima učestalo dolazi do ozljeda na radu.

Članak 37.

Poslodavac je dužan naročito osigurati zaštitu na radu zaposlenicima malodobnicima, ženama i zaposlenicima umanjenih radnih sposobnosti te u skladu sa zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom utvrditi općim aktom poslove koje ne mogu obavljati te skupine radnika.

Zaposlenici umanjenih radnih sposobnosti u smislu ovoga Zakona su zaposlenici čija je radna sposobnost umanjena zbog starosti, invaliditeta, profesionalnih ili ostalih bolesti te drugih razloga koji se utvrđuju posebnim kolektivnim ugovorom ili općim aktom poslodavca.

Članak 41.

Radnik s umanjenim radnim sposobnostima ne smije obavljati poslove na kojima postoji opasnost smanjenja njegove preostale radne sposobnosti.

Članak 52.Poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u sljedećim slučajevima:

  • prije njihovog stavljanja u uporabu,
  • najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
  • poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja, i
  • prije početka korištenja na novom mjestu uporabe

Članak 73.

Poslodavac je dužan radnika osposobiti za rad na siguran način, i ne smije dozvoliti rad radniku koji nije upoznat s opasnostima na njegovom radnom mjestu i ne smije dopustiti samostalno obavljanje poslova radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način.

Možda će Vas ovo zanimati…

Skip to content