Izvještaj o radu 2019. godinu

 
Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2019. : IZVJEŠTAJ O RADU 2019
 

 

O nama

Udruga invalida rada Virovitica od svog osnutka 1971. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja  kvalitete života osoba s invaliditetom.
Najvažnije aktivnost Udruge invalida rada Virovitica su:

 

Područe djelovanja, ciljevi i djelatnost organizacije

Područje djelovanja Udruge invalida rada i ostalih osi je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom.

 • propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i
  ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.
 • Pružanje usluga koje zbog specifičnosti ne pruža nitko u sustavu, a od egzistencijalne su
  važnosti za invalida rada i ostale osi.
 • Pružanje usluga pravnog savjetovanja preko Hrvatskog saveza invalida rada kako bi osnažili članstvo za kvalitetnije i veće uloge u društvenoj zajednici.
 • Osnaživanje i poticanje invalida rada i ostalih osi na sposobnost uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za punu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osi.
 • Razvijanje socijalnog poduzetništva i inovativnih oblika zapošljavanja invalida rada i ostalih osi.
 • Autonomija invalida rada i ostalih osi kao korisnika društvenih i socijalnih usluga

 Osnovni ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osi su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

Socijalne usluge:

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

Humanitarna pomoć:

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Djelatnosti kojima se postižu ciljevi organizacije su:

 • usmjerava i usklađuje aktivnosti uz suradnju sa drugim udrugama i općinama i županiji ili više županija gdje rade invalidi rada i ostale OSI i predlaže akciju od zajedničkog interesa,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, a preko Saveza i državnih tijela u razrješavanju problematike invalida uopće.
 • Surađuje sa centrom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovo osamostaljenje i zapošljavanje.
 • Zalaže se za prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na spol, dob, naciju, boju, intelektualnu sposobnost.
 • surađuje sa županijskim povjerenstvom za zaštitu ravnopravnosti spolova,kao i na izjednačavanju prava i mogućnosti po pitanju ravnopravnosti spolova invalidnih osoba.
 • organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada i ostale OSI, članove obitelji i invalide uopće.
 • Organizira i potiče športske i rekreacijske aktivnosti radi očuvanja zdravlja kao i organizirani odmor za invalide rada i ostale OSI,
 • Organizira zapošljavanje radi pružanja socijalnih usluga u zajednici invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom,te starim i nemoćnim osobama.
 • Potiče i organizira klubove invalida rada i ostalih osi
 • Organizira pravna i edukacijska stručna predavanja o zdravlju i zdravom načinu života.
 • Potiče, nabavlja i raspoređuje humanitarnu pomoć za invalide rada i ostale OSI,
 • Sudjeluje u akcijama obilježavanja Svjetskog i Međunarodnog dana invalida (3. prosinac), te potiče kulturne aktivnosti i prigodne manifestacije invalida,
 • Napisima, člancima i na drugi načina surađuje u glasilu Saveza «INFORMACIJE» ,kao i drugim publikacijama vezanima za problematiku invalida rada.
 • Uspostavlja i razvija suradnju samostalno ili putem Saveza i drugih invalida kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a koje su članice FIMITIC-a,
 • Obvezno vodi popis članova udruge,
 • Razmatra i rješava i sva ostala pitanja od interesa za invalide rada i ostale OSI, i u skladu sa zaključcima skupštine i odredbama Statuta.
 • Pruža pomoć i podrške sukladno statutu

Rad Udruge invalida rada Virovitica određena je Statutom.
Tijela upravljanja Udruge su: Zbor članstva, Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovna Komisija.
Udruga invalida rada okuplja 169 aktivnih članova na sedam općina Virovitičko-podravske županije: Virovitica, Suhopolje, Pitomaća, Lukać, Špišić Bukovica, Gradina i Voćin (od kojih su tri od posebnog državnog interesa), od kojih je 76,15% muških osoba i 23,85% ženskih osoba.

 

Misija

 

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je osnovana u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom.
Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

 

Vizija

 
Vizija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za sve osobe s invaliditetom.
 
 

Vrijednosti i principi djelovanja

 
 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 • jednake mogućnosti
 • pristupačnost
 • jednakost između muškaraca i žena
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava
 • timski rad
 • profesionalnost i etičnost u radu
 

Analiza okruženja

Udruga invalida rada ui ostalih OSI Virovitica djeluje na području Grada Virovitice  i šest općina. Općine na kojima djelujemo su: Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Pitomača, Špišić Bukovica. Geografski položaj našeg djelovanja je sjeveroistočna Slavonija. Grad Virovitica ima 21.291 stanovnika po popisu od 2011. godine. Općina Suhopolje ima po popisu iz 2011. godine 6.683 stanovnika i prostire se na 166,65 km², Gradina ima 3.850 stanovnika po popis iz 2011. godine  i površina joj je 120,90 km², Voćin ima 2.382 stanovnika po popisu iz 201. godine i prostire se na površini od 295,948 km², Lukač ima 3.634 stanovnika po popisu iz 2011. godine i prostire se na površini 83,32 km ², Pitomaća ima 10.059 stanovnika po popisu iz 2011. godine i zauzima površinu od 158,14 km², Špišić Bukovica ima 4.221 stanovnika i zauzima prostor od 107,94 km². Virovitičko-podravska županija poznata je po proizvodnji uredskog namještaja skraćeno „TVIN“, proizvodnji šećera „Šećerana Virovitica“, proizvodnja keramike „KIO Orahovica“. Zadnja statistika HZZ-a je pokazala da na području Virovitičko-podravske županije na ukupan broj stanovnika ima 9,19% osoba s invaliditetom.  Pristup u javne ustanove grada zadovoljava standarde Konvencije  UN-a o pravima  osoba s invaliditetom. Kulturni sadržaj u Gradu je zadovoljavajući, što se ne može reći za ostale općine. Javni prijevoz ne postoji ni u Gradu Virovitica, a ni u općinama na kojima djelujemo. Županija Virovitičko-podravska ima nekoliko sportskih dvorana u kojima je moguće organizirati rekreaciju i za osobe s invaliditetom.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, u Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenoga u siječnju 2012. godine, živi 518.081 osoba s invaliditetom od čega je 311.995 muškog spola (60,2%) i 206.086 (39,8%) ženskog spola (40,1), što čini oko 12,1% ukupnog stanovništva u RH. Na području Virovitičko-podravske županije, po statistici HZZ-a, ima 9,19% osoba s invaliditetom od kojih su 6,09 % muške osobe, a 3,10% su ženske osobe.

 

Strateški i specifični ciljevi 2017. – 2020.

 

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada Virovitice su područja organizacijskog razvoja za slijedeće razdoblje, a odnose se na prikupljanje sredstava za rad s naglaskom na povećanje broja zaposlenih.
Kvalitetu rada će pratiti kroz sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO.

1. Rad sa članovima Udruge invalida rada Virovitica

1.1.  Organizirati druženja u prostorijama Udruge
1.2. Organiziranje edukativnih, kreativnih, sportskih, kulturnih  i informatičkih radionica,
1.3. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

2. Zalaganje za ravnopravan društveni status žena s invaliditetom

2.1. Educirati žene s invaliditetom o njihovim pravima
2.2. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

3. Unaprijediti i kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete

3.1. Unaprijediti rad Predsjedništva
3.2. Unaprijediti izvršnu razinu upravljanja Udrugom

4. Pokrenuti program socijalnog poduzetništva i osigurati samoodrživost organizacije

4.1. Izraditi poslovni plan pružanja usluga i prodaje proizvoda udruge
4.2. Razviti strategiju partnerskih odnosa

5. Razvijati i pružati socijalne usluge za djecu i odrasle

5.1. Razvijati i pružati usluge savjetovanja i edukacije za članove

6. Senzibilizacija javnosti i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u RH

6.1. Pružati usluge savjetovanja o pravima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom (seminari, radionice, web, tiskani materijali…)
6.2.  Suradnja s medijima

Izvještaj o radu 2019. godinu

 
Izvještaj o radu Udruge invalida rada Virovitica za 2019. : IZVJEŠTAJ O RADU 2019
 

 

O nama

Udruga invalida rada Virovitica od svog osnutka 1971. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja  kvalitete života osoba s invaliditetom.
Najvažnije aktivnost Udruge invalida rada Virovitica su:

 

Područe djelovanja, ciljevi i djelatnost organizacije

Područje djelovanja Udruge invalida rada i ostalih osi je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom.

 • propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i
  ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.
 • Pružanje usluga koje zbog specifičnosti ne pruža nitko u sustavu, a od egzistencijalne su
  važnosti za invalida rada i ostale osi.
 • Pružanje usluga pravnog savjetovanja preko Hrvatskog saveza invalida rada kako bi osnažili članstvo za kvalitetnije i veće uloge u društvenoj zajednici.
 • Osnaživanje i poticanje invalida rada i ostalih osi na sposobnost uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za punu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osi.
 • Razvijanje socijalnog poduzetništva i inovativnih oblika zapošljavanja invalida rada i ostalih osi.
 • Autonomija invalida rada i ostalih osi kao korisnika društvenih i socijalnih usluga

 Osnovni ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osi su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

Socijalne usluge:

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

Humanitarna pomoć:

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Djelatnosti kojima se postižu ciljevi organizacije su:

 • usmjerava i usklađuje aktivnosti uz suradnju sa drugim udrugama i općinama i županiji ili više županija gdje rade invalidi rada i ostale OSI i predlaže akciju od zajedničkog interesa,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, a preko Saveza i državnih tijela u razrješavanju problematike invalida uopće.
 • Surađuje sa centrom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovo osamostaljenje i zapošljavanje.
 • Zalaže se za prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na spol, dob, naciju, boju, intelektualnu sposobnost.
 • surađuje sa županijskim povjerenstvom za zaštitu ravnopravnosti spolova,kao i na izjednačavanju prava i mogućnosti po pitanju ravnopravnosti spolova invalidnih osoba.
 • organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada i ostale OSI, članove obitelji i invalide uopće.
 • Organizira i potiče športske i rekreacijske aktivnosti radi očuvanja zdravlja kao i organizirani odmor za invalide rada i ostale OSI,
 • Organizira zapošljavanje radi pružanja socijalnih usluga u zajednici invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom,te starim i nemoćnim osobama.
 • Potiče i organizira klubove invalida rada i ostalih osi
 • Organizira pravna i edukacijska stručna predavanja o zdravlju i zdravom načinu života.
 • Potiče, nabavlja i raspoređuje humanitarnu pomoć za invalide rada i ostale OSI,
 • Sudjeluje u akcijama obilježavanja Svjetskog i Međunarodnog dana invalida (3. prosinac), te potiče kulturne aktivnosti i prigodne manifestacije invalida,
 • Napisima, člancima i na drugi načina surađuje u glasilu Saveza «INFORMACIJE» ,kao i drugim publikacijama vezanima za problematiku invalida rada.
 • Uspostavlja i razvija suradnju samostalno ili putem Saveza i drugih invalida kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a koje su članice FIMITIC-a,
 • Obvezno vodi popis članova udruge,
 • Razmatra i rješava i sva ostala pitanja od interesa za invalide rada i ostale OSI, i u skladu sa zaključcima skupštine i odredbama Statuta.
 • Pruža pomoć i podrške sukladno statutu

Rad Udruge invalida rada Virovitica određena je Statutom.
Tijela upravljanja Udruge su: Zbor članstva, Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovna Komisija.
Udruga invalida rada okuplja 169 aktivnih članova na sedam općina Virovitičko-podravske županije: Virovitica, Suhopolje, Pitomaća, Lukać, Špišić Bukovica, Gradina i Voćin (od kojih su tri od posebnog državnog interesa), od kojih je 76,15% muških osoba i 23,85% ženskih osoba.

 

Misija

 

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je osnovana u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom.
Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

 

Vizija

 
Vizija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za sve osobe s invaliditetom.
 
 

Vrijednosti i principi djelovanja

 
 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 • jednake mogućnosti
 • pristupačnost
 • jednakost između muškaraca i žena
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava
 • timski rad
 • profesionalnost i etičnost u radu
 

Analiza okruženja

Udruga invalida rada ui ostalih OSI Virovitica djeluje na području Grada Virovitice  i šest općina. Općine na kojima djelujemo su: Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Pitomača, Špišić Bukovica. Geografski položaj našeg djelovanja je sjeveroistočna Slavonija. Grad Virovitica ima 21.291 stanovnika po popisu od 2011. godine. Općina Suhopolje ima po popisu iz 2011. godine 6.683 stanovnika i prostire se na 166,65 km², Gradina ima 3.850 stanovnika po popis iz 2011. godine  i površina joj je 120,90 km², Voćin ima 2.382 stanovnika po popisu iz 201. godine i prostire se na površini od 295,948 km², Lukač ima 3.634 stanovnika po popisu iz 2011. godine i prostire se na površini 83,32 km ², Pitomaća ima 10.059 stanovnika po popisu iz 2011. godine i zauzima površinu od 158,14 km², Špišić Bukovica ima 4.221 stanovnika i zauzima prostor od 107,94 km². Virovitičko-podravska županija poznata je po proizvodnji uredskog namještaja skraćeno „TVIN“, proizvodnji šećera „Šećerana Virovitica“, proizvodnja keramike „KIO Orahovica“. Zadnja statistika HZZ-a je pokazala da na području Virovitičko-podravske županije na ukupan broj stanovnika ima 9,19% osoba s invaliditetom.  Pristup u javne ustanove grada zadovoljava standarde Konvencije  UN-a o pravima  osoba s invaliditetom. Kulturni sadržaj u Gradu je zadovoljavajući, što se ne može reći za ostale općine. Javni prijevoz ne postoji ni u Gradu Virovitica, a ni u općinama na kojima djelujemo. Županija Virovitičko-podravska ima nekoliko sportskih dvorana u kojima je moguće organizirati rekreaciju i za osobe s invaliditetom.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, u Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenoga u siječnju 2012. godine, živi 518.081 osoba s invaliditetom od čega je 311.995 muškog spola (60,2%) i 206.086 (39,8%) ženskog spola (40,1), što čini oko 12,1% ukupnog stanovništva u RH. Na području Virovitičko-podravske županije, po statistici HZZ-a, ima 9,19% osoba s invaliditetom od kojih su 6,09 % muške osobe, a 3,10% su ženske osobe.

 

Strateški i specifični ciljevi 2017. – 2020.

 

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada Virovitice su područja organizacijskog razvoja za slijedeće razdoblje, a odnose se na prikupljanje sredstava za rad s naglaskom na povećanje broja zaposlenih.
Kvalitetu rada će pratiti kroz sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO.

1. Rad sa članovima Udruge invalida rada Virovitica

1.1.  Organizirati druženja u prostorijama Udruge
1.2. Organiziranje edukativnih, kreativnih, sportskih, kulturnih  i informatičkih radionica,
1.3. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

2. Zalaganje za ravnopravan društveni status žena s invaliditetom

2.1. Educirati žene s invaliditetom o njihovim pravima
2.2. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

3. Unaprijediti i kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete

3.1. Unaprijediti rad Predsjedništva
3.2. Unaprijediti izvršnu razinu upravljanja Udrugom

4. Pokrenuti program socijalnog poduzetništva i osigurati samoodrživost organizacije

4.1. Izraditi poslovni plan pružanja usluga i prodaje proizvoda udruge
4.2. Razviti strategiju partnerskih odnosa

5. Razvijati i pružati socijalne usluge za djecu i odrasle

5.1. Razvijati i pružati usluge savjetovanja i edukacije za članove

6. Senzibilizacija javnosti i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u RH

6.1. Pružati usluge savjetovanja o pravima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom (seminari, radionice, web, tiskani materijali…)
6.2.  Suradnja s medijima

Strateški plan 2017. – 2020.

Strateški plan Udruge invalida rada Virovitica i ostalih OSI za razdoblje 2017. – 2020. godine možete skinuti u PDF formatu: Starteški plan 2017. – 2020.

 

O nama

Udruga invalida rada Virovitica od svog osnutka 1971. godine kontinuirano djeluje i provodi mjere u cilju unapređenja  kvalitete života osoba s invaliditetom.
Najvažnije aktivnost Udruge invalida rada Virovitica su:

 

Područe djelovanja, ciljevi i djelatnost organizacije

Područje djelovanja Udruge invalida rada i ostalih osi je socijalna djelatnost, a djelatnost je socijalna podrška osobama s invaliditetom.

 • propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i
  ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.
 • Pružanje usluga koje zbog specifičnosti ne pruža nitko u sustavu, a od egzistencijalne su
  važnosti za invalida rada i ostale osi.
 • Pružanje usluga pravnog savjetovanja preko Hrvatskog saveza invalida rada kako bi osnažili članstvo za kvalitetnije i veće uloge u društvenoj zajednici.
 • Osnaživanje i poticanje invalida rada i ostalih osi na sposobnost uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba s invaliditetom.
 • Stvaranje uvjeta za punu socijalnu integraciju invalida rada i ostalih osi.
 • Razvijanje socijalnog poduzetništva i inovativnih oblika zapošljavanja invalida rada i ostalih osi.
 • Autonomija invalida rada i ostalih osi kao korisnika društvenih i socijalnih usluga

 Osnovni ciljevi Udruge invalida rada i ostalih osi su:

 • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa sa područja prevencije invalidnosti, posebno zaštita invalida rada i ostalih OSI, a posebno okoliš u kojima rade invalidi rada i ostali OSI, predlaže nadležnim tijelima zakonske i druge mjere o otklanjanju posljedica,
 • provodi zakonske propise u svrhu unapređivanja pravnog, socijalnog i gospodarskog položaja invalida rada i ostalih OSI, kao i djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovu dosljednu primjenu.

Osnovne djelatnosti udruge su:

 • Pomoć i podrška starijim osobama
 • Pomoć i podrška osobama s invaliditetom
 • Pomoć i podrška djeci
 • Pomoć i podrška mladima
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
 • Pomoć i podrška nezaposlenima
 • Pomoć i podrška obitelji
 • Pomoć i podrška žrtvama obiteljskog nasilja
 • Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške

Socijalne usluge:

 • Savjetovanje i pomaganje
 • Pomoć u kući
 • Psihosocijalna pomoć
 • Rana intervencija
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (intergracija)
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Prevencija nasilja
 • Prevencija ovisnosti
 • Stručna pomoć i podrška
 • Skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti
 • Pomoć i podrška u vlastitom domu i zajednici
 • Rehabilitacija
 • Osobna asistencija

Humanitarna pomoć:

 • Pomoć žrtvama prirodnih katastrofa
 • Psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama
 • Poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih
 • Pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potrebama
 • Ostale djelatnosti humanitarne pomoći

Djelatnosti kojima se postižu ciljevi organizacije su:

 • usmjerava i usklađuje aktivnosti uz suradnju sa drugim udrugama i općinama i županiji ili više županija gdje rade invalidi rada i ostale OSI i predlaže akciju od zajedničkog interesa,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, a preko Saveza i državnih tijela u razrješavanju problematike invalida uopće.
 • Surađuje sa centrom za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju i zalaže se za njihovo osamostaljenje i zapošljavanje.
 • Zalaže se za prava svih osoba s invaliditetom bez obzira na spol, dob, naciju, boju, intelektualnu sposobnost.
 • surađuje sa županijskim povjerenstvom za zaštitu ravnopravnosti spolova,kao i na izjednačavanju prava i mogućnosti po pitanju ravnopravnosti spolova invalidnih osoba.
 • organizira pravnu službu i savjetovalište za invalide rada i ostale OSI, članove obitelji i invalide uopće.
 • Organizira i potiče športske i rekreacijske aktivnosti radi očuvanja zdravlja kao i organizirani odmor za invalide rada i ostale OSI,
 • Organizira zapošljavanje radi pružanja socijalnih usluga u zajednici invalidima rada i ostalim osobama s invaliditetom,te starim i nemoćnim osobama.
 • Potiče i organizira klubove invalida rada i ostalih osi
 • Organizira pravna i edukacijska stručna predavanja o zdravlju i zdravom načinu života.
 • Potiče, nabavlja i raspoređuje humanitarnu pomoć za invalide rada i ostale OSI,
 • Sudjeluje u akcijama obilježavanja Svjetskog i Međunarodnog dana invalida (3. prosinac), te potiče kulturne aktivnosti i prigodne manifestacije invalida,
 • Napisima, člancima i na drugi načina surađuje u glasilu Saveza «INFORMACIJE» ,kao i drugim publikacijama vezanima za problematiku invalida rada.
 • Uspostavlja i razvija suradnju samostalno ili putem Saveza i drugih invalida kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a koje su članice FIMITIC-a,
 • Obvezno vodi popis članova udruge,
 • Razmatra i rješava i sva ostala pitanja od interesa za invalide rada i ostale OSI, i u skladu sa zaključcima skupštine i odredbama Statuta.
 • Pruža pomoć i podrške sukladno statutu

Rad Udruge invalida rada Virovitica određena je Statutom.
Tijela upravljanja Udruge su: Zbor članstva, Skupština, Predsjednik, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Stegovna Komisija.
Udruga invalida rada okuplja 169 aktivnih članova na sedam općina Virovitičko-podravske županije: Virovitica, Suhopolje, Pitomaća, Lukać, Špišić Bukovica, Gradina i Voćin (od kojih su tri od posebnog državnog interesa), od kojih je 76,15% muških osoba i 23,85% ženskih osoba.

 

Misija

 

Udruga invalida rada i ostalih OSI Virovitica je osnovana u svrhu ostvarivanja i usklađivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa osoba s invaliditetom, ostvarivanja prava i obveza osoba s invaliditetom.
Misija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je promicati i štititi prava osoba s invaliditetom, unaprijediti njihov položaj, te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

 

Vizija

 
Vizija Udruge invalida rada i ostalih OSI Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za sve osobe s invaliditetom.
 
 

Vrijednosti i principi djelovanja

 
 • dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo
 • poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 • jednake mogućnosti
 • pristupačnost
 • jednakost između muškaraca i žena
 • međuovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava
 • timski rad
 • profesionalnost i etičnost u radu
 

Analiza okruženja

Udruga invalida rada ui ostalih OSI Virovitica djeluje na području Grada Virovitice  i šest općina. Općine na kojima djelujemo su: Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Pitomača, Špišić Bukovica. Geografski položaj našeg djelovanja je sjeveroistočna Slavonija. Grad Virovitica ima 21.291 stanovnika po popisu od 2011. godine. Općina Suhopolje ima po popisu iz 2011. godine 6.683 stanovnika i prostire se na 166,65 km², Gradina ima 3.850 stanovnika po popis iz 2011. godine  i površina joj je 120,90 km², Voćin ima 2.382 stanovnika po popisu iz 201. godine i prostire se na površini od 295,948 km², Lukač ima 3.634 stanovnika po popisu iz 2011. godine i prostire se na površini 83,32 km ², Pitomaća ima 10.059 stanovnika po popisu iz 2011. godine i zauzima površinu od 158,14 km², Špišić Bukovica ima 4.221 stanovnika i zauzima prostor od 107,94 km². Virovitičko-podravska županija poznata je po proizvodnji uredskog namještaja skraćeno „TVIN“, proizvodnji šećera „Šećerana Virovitica“, proizvodnja keramike „KIO Orahovica“. Zadnja statistika HZZ-a je pokazala da na području Virovitičko-podravske županije na ukupan broj stanovnika ima 9,19% osoba s invaliditetom.  Pristup u javne ustanove grada zadovoljava standarde Konvencije  UN-a o pravima  osoba s invaliditetom. Kulturni sadržaj u Gradu je zadovoljavajući, što se ne može reći za ostale općine. Javni prijevoz ne postoji ni u Gradu Virovitica, a ni u općinama na kojima djelujemo. Županija Virovitičko-podravska ima nekoliko sportskih dvorana u kojima je moguće organizirati rekreaciju i za osobe s invaliditetom.
Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Službe za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti, u Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj objavljenoga u siječnju 2012. godine, živi 518.081 osoba s invaliditetom od čega je 311.995 muškog spola (60,2%) i 206.086 (39,8%) ženskog spola (40,1), što čini oko 12,1% ukupnog stanovništva u RH. Na području Virovitičko-podravske županije, po statistici HZZ-a, ima 9,19% osoba s invaliditetom od kojih su 6,09 % muške osobe, a 3,10% su ženske osobe.

 

Strateški i specifični ciljevi 2017. – 2020.

 

Osnovni ciljevi Udruge invalida rada Virovitice su područja organizacijskog razvoja za slijedeće razdoblje, a odnose se na prikupljanje sredstava za rad s naglaskom na povećanje broja zaposlenih.
Kvalitetu rada će pratiti kroz sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije – SOKNO.

1. Rad sa članovima Udruge invalida rada Virovitica

1.1.  Organizirati druženja u prostorijama Udruge
1.2. Organiziranje edukativnih, kreativnih, sportskih, kulturnih  i informatičkih radionica,
1.3. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

2. Zalaganje za ravnopravan društveni status žena s invaliditetom

2.1. Educirati žene s invaliditetom o njihovim pravima
2.2. Organizirati pravnu pomoć i savjetovanje u suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada – HSUIR-a.

3. Unaprijediti i kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete

3.1. Unaprijediti rad Predsjedništva
3.2. Unaprijediti izvršnu razinu upravljanja Udrugom

4. Pokrenuti program socijalnog poduzetništva i osigurati samoodrživost organizacije

4.1. Izraditi poslovni plan pružanja usluga i prodaje proizvoda udruge
4.2. Razviti strategiju partnerskih odnosa

5. Razvijati i pružati socijalne usluge za djecu i odrasle

5.1. Razvijati i pružati usluge savjetovanja i edukacije za članove

6. Senzibilizacija javnosti i promicanje prava invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom u RH

6.1. Pružati usluge savjetovanja o pravima invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom (seminari, radionice, web, tiskani materijali…)
6.2.  Suradnja s medijima

SWOT analiza

Snage

 • Brojno članstvo
 • Potencijalni korisnici socijalnih usluga
 • Senzibilizacija invalida rada i osoba s invaliditetom
 • Prepoznatljivost Udruge prema van
 • Dobar rad sa korisnicima
 • Zapošljavanje nezaposlenih
 • Suradnja s Hrvatskim savezom udruga invalida rada i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom

Mogućnosti

 • Partnerstvo s drugim organizacijama
 • Potrebe korisnika
 • Potencijali za buduće zapošljavanje
 • Razvoj prekogranične suradnje i razvijanje partnerskih odnosa sa susjedima (Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina)
 • Ostvarivanje sredstava iz EU fondova

Slabosti

 • Mali broj izvršitelja,
 • Ljudski kapaciteti
 • Nedovoljno financiranje
 • Velika dobna razlika između članova
 • Nedovoljan angažman članova

Prijetnje

 • Nove političke opcije i slabo razumijevanje problema OSI
 • nesigurno financiranje
 • neobjektivno ocjenjivanje projekata/programa
 • nedostatak sustavnog i trajnijeg financiranja
 • propisi
 • sve veći broj udruga
 • kriza u Hrvatskoj i nedostatak financija u budžetu (smanjenje novaca od strane MSPM i lokalne zajednice…)

Strateški plan

Strateški plan Udruge invalida rada Virovitica predstavljen je na sjednici Upravnog odbora 13. listopada 2016. godine, te je tom prilikom bilo prisutno sedam članova Upravnog odbora i jedan član Nadzorne komisije.
Strateški plan je usvojen na sjednici Upravnog odbora 13. listopada 2016. godine.

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Udruga invalida rada Virovitica je korisnik druge godine institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva udrugama osoba s invaliditetom.

___________________

Udruga invalida rada Virovitica je korisnica institucionalne
podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj
udruge

Skip to content