Dječji doplatak

Zakonom o doplatku za djecu pravo na doplatak za djecu ustanovljeno je kao državna novčana potpora za uzdržavanje i odgoj djece, a ovisna je o visini dohotka kućanstva. Zakon je utvrdio pogodnosti za djecu s poteškoćama u razvoju. Za dijete s težim oštećenjima zdravlja prema propisima iz socijalne skrbi određuje se doplatak u svoti od 25% od proračunske osnovice neovisno o visini ukupnog mjesečnog dohotka po članu kućanstva. Uz to djetetu s težim oštećenjem zdravlja, koje je nastalo prije navršene 18-te godine života, pripada doplatak do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 27 godina života.

 

Zaštita radnika

Prema Zakonu o radu radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća odnosno nadležne službe za zapošljavanje. Oni tu suglasnost mogu dati samo ako su ispunjene dvije pretpostavke:

  • ako poslodavac dokaže da je poduzeo sve što je u njegovoj moći da radniku osigura odgovarajući posao ili
  • ako dokaže da je radnik odbio sklopiti ugovor o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima u skladu sa nalazom i mišljenjem ovlaštenog tijela.

Članak 85. Zakona o radu radničko vijeće, odnosno nadležna služba za zapošljavanje, dat će poslodavcu suglasnost na otkaz ugovora o radu, ako poslodavac dokaže da je poduzeo sve što je u njegovoj moći da radniku osigura odgovarajuće poslove, odnosno ako dokaže da je radnik odbio ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova koji odgovaraju njegovim sposobnostima, u skladu s nalazom i mišljenjem ovlaštene osobe odnosno tijela.

Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili obolio od profesionalne bolesti, ima prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju koje organizira poslodavac.

 

Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.143/02, 33/05), osobe s invaliditetom zapošljavaju se i rade na tržištu rada pod općim ili posebnim uvjetima.

Zapošljavanje pod općim uvjetima tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvan proračunski korisnici, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su na primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima imati zaposleno:

  • do 31.prosinca 2005. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 50 zaposlenih
  • do 31.prosinca 2008. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 42 zaposlenih
  • do 31.prosinca 2011. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 35 zaposlenih
  • do 31,prosinca 2014. najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 25 zaposlenih
  • do 31.prosinca 2017. i nadalje najmanje jednu zaposlenu osobu s invaliditetom na svakih 20 zaposlenih

Poslodavci su dužni dati prednost pri zapošljavanju osobi s invaliditetom ukoliko ista zadovoljava sve tražene uvjete propisane oglasom ili natječajem.

Pod posebnim uvjetima zapošljavanja smatra se zapošljavanje u ustanovi ili trgovačkom društvu osnovanom radi zapošljavanja osoba s invaliditetom, osnivanje obrta ili zadruge, osnivanje djelatnosti slobodnog zanimanja,  osnivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva čiji je osnivač osoba s invaliditetom ili više osoba s invaliditetom.

Kandidat (osoba s invaliditetom) koji ima pravo prednosti kod prijema u državnu službu prema općim uvjetima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima(čl.45 Zakona o državnim službenicima).

Carina

Temeljem članka 26. Uredbe o postupku za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine (NN 154/03) osobe s invaliditetom uz određene uvjete ne plaćaju carinu pri uvozu osobnog automobila ako imaju tjelesno oštećenje i to:

  • 80% ili više tjelesnog oštećenja nastalog zbog oštećenja donjih ekstremiteta; odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnog živčanog sustava, koje ima za posljedicu oštećenja funkcije donjih ekstremiteta i
  • 100% zbog oštećenja donjih i drugih ekstremiteta, funkcije bubrega (dijalizirani bolesnici), vida (slijepe osobe), te tetraplegijskih ili paraplegijskih bolesti

Godišnju naknadu za ceste pri registraciji osobnog auta

Ne plaćaju osobe s tjelesnim oštećenjem najmanje 80% kao i nižim postotkom, ali najmanje 60% ako  se odnosi na oštećenje nogu (članak 62. Zakona o cestama, NN broj 100/96).

Prilikom registracije vozila osobe s invaliditetom mogu ostvariti i 10-20% popusta na dodatno osiguranje, što ovisi o pravilima osiguravajuće tvrtke. Ta povlastica vrijedi do 31.prosinca 2006. godine.

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).