Izvještaj o radu za 2013. godinu

Temeljem sporazuma Ministarstva socijalne politike i mladih, te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, kao pilot projekt za institucionalnu potporu sukladno ugovoru između Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Udruge invalida rada Virovitica osigurana je financijska podrška za osnovnu djelatnost od 01. siječnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine.

Tiskanje ovog izvješća omogućeno je financijskom podrškom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost autora i nužno ne izražava stajalište Nacionalne zaklade.

 

 

 

O NAMA

NAZIV : UDRUGA INVALIDA RADA VIROVITICA
Trg bana Josipa Jelačića 9.Virovitica

Udruga invalida rada i ostalih osoba sa invaliditetom je nestranačka, neprofitna, dragovoljna udruga sa ciljem da okuplja invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom radi njihovog udruživanja u zajednicu sa ciljem zajedničkog ili pojedinačnog ostvarivanja i usklađivanja prava iz mirovinskog, socijalnog, radnog i gospodarskog prava.

Udruga broji 165 članova na sedam općina: grad Virovitica, općina Suhopolje, Gradina, Voćin, Lukać, Špišić Bukovica i Pitomača, od kojih je na području od posebne državne skrbi tri i to su: Suhopolje, Gradina i Voćin.

Najvažnije aktivnosti udruge invalida rada koje smo provodili su bile te:
da smo se javljali na natječaje radi osiguravanja financijskih sredstava za materijalne i režijske troškove udruge,

 • pružali smo pomoć pri izradi normativnih akata pri osnivanju sekcija,
 • surađivali smo sa inspektorima zaštite na radu radi primjene i poštivanja propisa,
 • organizirali smo pravnu pomoć preko HSUIR-Zagreb i pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom,
 • surađivali smo sa svim institucijama koje mogu pridonijeti poboljšanju radnog i materijalnog položaja invalida rada,
 • surađivali smo i zajednički nastupali sa ostalim udrugama koje se bave problemima invalida rada,
 • poticali smo invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom na bavljenje sportom,
 • organizirali smo zajednički izlet radi druženja i boljeg razumijevanja među ljudima.

Misija Udruge invalida rada Virovitica je štititi prava osoba sa invaliditetom, unaprijediti njihov položaj te raditi na prevenciji nastanka ozljeda na radu na području na kojem djeluje.

Vizija Udruge invalida rada Virovitica je društvo jednakih socijalnih mogućnosti i pružanje jednakih uvjeta za invalide rada i ostale osobe sa invaliditetom.

VRIJEDNOSTI I PRINCIPI SVRHA I CILJ DJELOVANJA

 • dostojanstvo i individualna autonomija,uključujući slobodu izbora i neovisnost osobe,
 • nediskriminacija i sprečavanje nasilja,
 • sudjelovanje i uključenost u društvo,
 • poštivanje ljudskih prava i uvažavanje različitosti,
 • jednake mogućnosti za sve,
 • pristupačnost,
 • jednakost između muškaraca i žena,
 • među ovisnost i nedjeljivost svih ljudskih prava,
 • timski rad,
 • profesionalnost i etičnost u radu.

 

IZVJEŠTAJ O RADU OD 01.01.2013. DO 31.12.2013.

 

I dalje s ružom

21.03.Nacionalni dan invalida rada Hrvatske

03.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom

 

U 2013. godini udruga invalida rada Virovitica imala je brojne aktivnosti ,možemo reći da je bila vrlo uspješna s obzorom na loše gospodarsko i ekonomsko razdoblje. Udruga invalida rada je poduzela niz aktivnosti kroz koje smo nastojali poboljšati kvalitetu života naših članova. Ukratko ćemo vam predstaviti sve naše aktivnosti u 2013. godini koje su doprinijele pozitivnim društvenim promjenama za članove invalida rada i ostale osobe sa invaliditetom.

Udruga invalida rada Virovitica se javila na nekoliko natječaja za dodjelu financijskih sredstava i izradila nekoliko projekata i programa. Radili smo projekt prema Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva za institucionalnu potporu koja je bila kao pilot projekt u dogovoru sa MSPM- i dobili smo 97.000,00 kn, i zaposlili jednu osobu sa VSS Defektolog, komunikator na poslovima sa članovima udruge, administrativnim poslovima i poslovima koji se tiču samih korisnika usluga udruge invalida rada i njenih članova. Javili smo se i na natječaj grada Virovitice sa projektom "I MI SMO DIO EUROPSKE ZAJEDNICE " i dobili smo 4.000,00 kn. Projekt se odnosio na obilježavanje 01.07. obilježavanje dana ulaska Republike Hrvatske u EU. Javljali smo se i na ostale natječaje MSPM- gdje smo odbijeni .

Udruga invalida rada ima svog predstavnika u županijskom i gradskom povjerenstvu za osobe sa invaliditetom i preko povjerenstva je sudjelovala u kreiranju aktivnosti koje bi mogle utjecati na bolji položaj osoba sa invaliditetom u tim sredinama.

Kroz naše aktivnosti razvili smo mrežu socijalnih usluga gdje smo do sada imali 14 zaposlenih osoba koje su u grupi teže zapošljivih osoba zbog svojih godina ili nekog drugog razloga, a uslugu pomoći u kući dobilo je 24 osobe starije životne dobi iznad sedamdeset godina kojima je pomoć bila najpotrebnija. Od toga su, osam muškaraca koji žive sami i šesnaest ženskih osoba koje su ili same ili su potpuno zdravstveno nesposobne da se brinu o sebi. Takve aktivnosti smo usmjerili na područja od posebne državne skrbi zbog svoje prometne izoliranosti i same daljine svih institucija koje su potrebne za život svakog čovjeka.

Kroz cijelu godinu radili smo za članove udruge invalida rada i ostale osobe sa invaliditetom razne dopise,zamolbe za oslobađanje participacija za telefon, televiziju, za oslobađanje cestarina kopirali dokumente i bili na raspolaganju svim našim članovima i njihovim obiteljima.

Radi pravnih savjeta upućivali smo naše članove na Hrvatski savez udruga invalida rada u Zagrebu i na pravo braniteljicu za osobe sa invaliditetom.

Udruga invalida rada je 07. ožujka održala svoju redovnu izvještajnu Skupštinu na kojoj je izvijestila svoje članove o radu udruge i financijskom stanju. Na godišnju Skupštinu pozvali smo predstavnike HSUIR- Zagreb, predstavnike lokalne uprave i samouprave te smo svima prisutnim članovima uputili pisano izvješće o radu i financijski izvještaj. Financijski izvještaj i izvještaj o radu, plan i program rada objavili smo na našoj stranici www. Invalidirada. org.hr, a poslali smo i svim općinama na kojima djeluje udruga.

Na godišnjoj Skupštini usvojen je strateški i operativni plan udruge kao i proračun za 2013.godinu. Strateški plan udruge se odnosi na četverogodišnje razdoblje i to do 2016, godine .

21. ožujka bili smo prisutni na okruglom stolu koji je organizirao HSUIR-Zagreb pod nazivom „Invalidi rada na tržištu rada“.

23. svibanj održana je edukacija koju je pripremio SOIH- pod nazivom „Znanjem u Evropu“i Capacity Building“ edukacija vezana za odobrene projekte Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

31. ožujka obišli smo korisnike usluga pomoći u kući kako bi vidjeli pravo stanje i potrebu pojedinaca koliko i kakva im je podrška najpotrebnija.

04. lipnja predstavnici udruge invalida su bili na edukacijskom seminaru u Koprivnici koje je organizirala zaklada za razvoj civilnog društva odjel za programe EU. u sklopu IV. komponente IPA programa. "Razvoj ljudskih potencijala V". "Jačanje civilnog društva za bolje upravljanje mjerama V." "Jačanje organizacije civilnog društva za društveno ekonomski rast i razvoj demokracije".

27. lipnja organizirali smo zajednički izlet sa udrugama slijepih i slabovidnih, udrugom gluhi i nagluhi i sa udrugom civilnih žrtava rata. Izlet je organiziran u Krapinske toplice gdje smo uz ostale aktivnosti posjetili i muzej u Krapini nakon toga je bio organizirani ručak i kupanje u toplicama. Uz pjesmu i šale članovi naših udruga su se zabavljali i opustili. Troškove izleta podmirili su sami članovi udruga.

01. srpnja održana je svečana sjednica povodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Udruga invalida rada je izradila projekt za prekograničnu suradnju prema gradu Virovitici. Projekt je bio namijenjen održavanju svečane sjednice na koju su bili pozvani predstavnici svih udruga invalida rada sa područja Republike Hrvatske,predstavnici HSUIR-Zagreb SOIH-Zagreb predstavnici lokalne uprave i samouprave te predstavnici Mađarskog saveza invalida rada i predstavnici iz Banja Luke predstavnici „Partner“ ustanove za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju udruga invalida rada je obilježila na dostojanstven način.

Na sjednici su bili prisutni članovi upravnog i nadzornog odbora, članovi skupštine, predstavnici partnerskih udruga. Na sjednici se raspravljalo o održivosti udruga u Europskoj uniji i kod nas, te kako će se udruge osoba sa invaliditetom nositi sa problemima financiranja hladnog pogona sa obzirom da projekti koji su aktualni za udruge osoba sa invaliditetom su na stranom jeziku pa i ukoliko netko i bude imao u planu da radi projekt iz fondova Europske unije zbog jezične barijere je nemoguće provesti projekt.

 

13. kolovoza 2013. održan je turnir u kuglanju, pikadu i šahu između ekipa Udruge gluhih i nagluhih, Udruge civilnih invalida rata, Organizacije slijepih VPŽ i Udruge invalida rada u sklopu obilježavanja proslave Dana grada Virovitice, a domaćin turnira bila je Organizacija slijepih. Zajednica športskih udruga grada Virovitice osigurala je pehare i medalje za kuglanje, pikado i šah (tri pehara i medalja za svaku kategoriju). Pehare i medalje za pojedinačne rezultate dodijelio je pročelnik za društvene djelatnosti grada Virovitice, gospodin Alen Bjelica.

 

Udruga invalida rada osvojila je treće mjesto u šahu i kuglanju i četvrto mjesto u pikadu.

31. kolovoza 2013. Virovitičko-podravska županija u suradnji s udrugom S.O.S. Virovitica organizirala je Dan udruga Virovitičko-podravske županije. Svaka udruga izlagač imala je priliku predstaviti svoj rad na štandu kako bi posjetitelji imali što bolju informaciju o radu udruge i kako bi se građani mogli uključiti u programe ili projekte.

Udruga invalida rada Virovitica predstavila je svoj rad prikladnim informativnim lecima te ručnim radovima (zlatovez i oslikano staklo) članica Udruge.

 

Štand Udruge invalida rada Virovitica posjetilo je nekoliko tisuća posjetitelja koji su se zatekli u Virovitici na izlaganju svojih poljoprivrednih proizvoda. Kao i svake godine Udruga je primila Županijsko priznanje za sudjelovanje u "Danima udruga"i na taj način predstavila svoj rad i dala doprinos velikoj važnosti događanjima u Gradu Virovitici.

 

 

17. listopada 2013. održana je šesta proširena sjednica upravnog odbora udruge invalida rada Virovitica. Na sjednici su donesene smjernice za daljnji rad i razvoj udruge kako i slijedi po strateškom planu udruge i statutu Udruge invalida rada Virovitica. Donesene su odluke o aktivnostima koje se odnose na kreativne radionice, o obilježavanju Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom te izvještaj sa proširene sjednice Hrvatskog saveza udruga invalida rada Zagreb.

 

Predstavnici Udruge invalida rada sudjelovali su u edukativnim radionicama u sklopu projekta "I will - know - I can" a namijenjene su bile udrugama osoba sa invaliditetom i/ili udrugama koje rade u korist osoba sa invaliditetom i koje su se odvijale u tri modula a organizirali su: SOS-Virovitica Udruga invalida Slatina , Vlada RH- Ured za udruge i predstavništvo Europske komisije u RH. Radionice su se odnosile na područja; Komunikacijske vještine, principe rada na SOS- liniji za žrtve nasilja gdje su često osobe sa invaliditetom i tehnike rješavanja stresa.

Na radionicama 02.10, 14.10. i 28.10. sudjelovale su udruge osoba sa invaliditetom iz Virovitice,Slatine i Orahovice.

 

S obzirom na područja koja su obuhvaćala trodnevna predavanja u Slatini iz Udruge invalida rada su sudjelovale tri osobe koje su direktno vezane za poslove koje se odnose na osobe sa invaliditetom.

11. i 12. Studenog Udruga invalida rada sudjelovala je na osamnaestom Simpoziju osoba sa invaliditetom koji je održan u Zagrebu u hotelu Holiday pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića.

Na Simpoziju su prezentirane teme bile:

 • „Zapošljavanju osoba sa invaliditetom“
 • „Perspektiva razvoja usluga osobnih pomagača u RH“
 • „UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom pet godina poslije- gdje smo i koji su nam ciljevi“
 • „Žene sa invaliditetom i nasilje nad ženama“

Udruga invalida rada Virovitica održala je 14. studenog 2013. godine još jednu proširenu sjednicu upravnog odbora . Na sjednici je jednoglasno donesen proračun te plan i program rada za 2014. godinu i operativni program koji je u skladu sa strateškim planom do 2016. godine. Poslije sjednice upravnog odbora članovi udruge su sudjelovali u radu kreativne radionice na kojoj su članovi udruge izrađivali ukrasne predmete za božićne i novogodišnje blagdane, te čestitke koje ćemo povodom blagdana uputiti našim suradnicima i partnerima. Na sjednici je donesena odluka kako će članovi udruge dva puta tjedno dolaziti na radionice gdje će uz druženje biti informirani o aktivnostima i događanjima i svim problemima vezanim za održivost udruge.

03. prosinca 2013. Udruga je obilježila Međunarodni dan osoba sa invaliditetom na način da smo izložili svoje radove sa kreativnih radionica na štandu u centru grada gdje smo na još jedan prigodan način prezentirali aktivnosti udruge invalida rada Virovitica i tom prilikom pozvali lokalni radio kao i tisak koji su nas pratili u našim aktivnostima.

19. prosinca 2013. održana je još jedna sjednica upravnog odbora na kojoj su donesene neke smjernice za daljnji rad udruge i na kojoj smo vršili evaluaciju učinjenog u radu udruge i evaluaciju projekata koje smo provodili tokom 2013 godine to su:

 • Projekt Grada Virovitice: "I MI SMO ZAJEDNICA EU"
 • Općine Suhopolje : "NEĆEMO MOĆI DALJE BEZ VAS"
 • Projekt prema HZZ "POMOĆNA RADNICA U KUĆI ZA OSI"
 • Projekt „INSTITUCIONALNA PODRŠKA“ koju je financirala Zaklada za razvoj civilnoga društva kao pilot projekt u suradnji sa Ministarstvom Socijalne politike i mladi .

I na kraju godine možemo konstatirati da smo vrlo uspješno završili godinu 2013. zahvaljujući Institucionalnoj podršci koju nam je odobrila Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva, u suradnji sa MSPM kao pilot projekt za financiranje udruga osoba sa invaliditetom.

U Virovitici, 07.01.2014.

Izvještaj podnosi predsjednica udruge:
Marija Kelečić

Udruga invalida rada Virovitica koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.

Logo Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva

 

Copyright © 2013 Udruga invalida rada Virovitica. Pokreće Joomla!. Tekstovi: Arhiva Udurge invalida rada, i drugi izvori navedeni uz tekst.
Design by Linelab, (Framelab template), osmislio Teofil Korotaj. Joomla! je slobodan softver objavljen pod G [Ministarstvo socijalne politike i mladih RH] NU Općom javnom licencom (GPL).